Paycell Vitrin Sözleşmeleri

PAYCELL VİTRİN SANAL POS ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1. Taraflar

İşbu Paycell Vitrin Sanal Pos Üye İşyeri Sözleşmesi (“Sözleşme”); Aydınevler Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi Turkcell Blok No:36 Maltepe/ İstanbul adresinde mukim TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“TÖHAŞ”) ile “www. işyeri.paycell.com.tr” web sitesinde yer alan “Paycell Vitrin Satıcı Kayıt Formu” içeriğinde belirtilen adreste mukim ve unvana sahip kişi (“Üye İşyeri”) arasında imzalanmıştır.

(TÖHAŞ ve Üye İşyeri ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.)

 

Madde 2. Tanımlar

Sözleşme ve eklerinde aksi açıkça belirtilmedikçe;

“Kanun”

:

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu,

“Yönetmelik”

:

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’i,

“Tebliğ”

:

Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’i,

“Mevzuat”

:

Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve ilgili ikincil düzenlemeleri,

“Hassas Ödeme Verisi”

:

Ödeme emrinin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini,

“İşlem Limiti”

:

Tek seferde gerçekleştirilebilen azami işlem tutarını,

“Kurum”

:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu,

“Sanal POS Ödeme Servisi” (“Sanal POS”)

:

TÖHAŞ tarafından Banka’dan/BDDK’dan alınan izin kapsamında Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Üye İşyeri tarafından sunulan mal ve/veya hizmetlere ilişkin mal ve hizmet bedellerinin TÖHAŞ tarafından işletilen ve sanal ortamda ödeme yapılmasına imkân tanıyan Sanal POS platformunu ve/veya Elektronik Para kullanımı yoluyla ödenmesini sağlayan servisi,

“Sanal POS Platformu” (“Platform”)

:

TÖHAŞ tarafından işletilen ve sanal ortamda ödeme yapılmasına imkân tanıyan linkle ödeme platformu

“TÖHAŞ

Hizmetleri”

 

 

 

 

 

 

 

Satıcı Ofisi

:

Sanal POS Ödeme Servisi ve elektronik para ihracı da dahil olmak üzere Kanun’un 12. ve 18. maddelerinde sayılan ödeme ve elektronik para hizmetlerinden TÖHAŞ’ın (i) Kurum’dan faaliyet izni aldığı ve Üye İşyerine bu hizmeti/leri sunabilecek durumda olduğu bildirimini yaptığı ya da (ii) daha önce faaliyet izni aldığı ve Sözleşme imza tarihi itibarıyla fiilen sunulması konusunda Tarafların anlaştığı hizmetler ile işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen ve POS Servisine ilişkin TÖHAŞ’ın anlaşmalı olduğu dış hizmet sağlayıcıları tarafından Üye İşyerine kurulum, bakım, onarım, kullanıma ilişkin eğitimin verilmesi hizmetleri

İşbu Sözleşme’ye taraf olan ve vitrin.paycell.com.tr üzerinden kayıt sürecini başlatarak üyelikleri onaylanan Üye İşyerlerinin isyeri.paycell.com.tr üzerinden kayıt esnasında belirledikleri doğrulanmış e-mail ve şifreleri ile giriş yaptıkları, ürünlerini sergiledikleri ve ödeme almalarına imkan tanıyan paneli (“Satıcı Ofisi”/”Çevrimiçi Platform”)

“Fon”

:

Mevzuat’ta tanımlandığı şekli ile banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik parayı,

“Müşteri(ler)”

 

:

Üye İşyeri’nden Sanal POS Ödeme Servisi aracılığıyla satın aldığı mal veya hizmet bedelini, Üye İşyeri’ne aktarılmak üzere TÖHAŞ’a ileten ödeme hizmeti kullanıcısını,

“Ödeme Aracı”

:

Ödeme emrini vermek için kullanılan kart vb.

“Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı”

:

Mevzuat uyarınca gerekli izinlere sahip olup bu izinler çerçevesinde ödeme hizmetleri sunan kuruluşları,

“Hatalı ve Yetkisiz İşlem”

:

Transfer emrinin tümünün veya bir kısmının gönderenin (Müşteri’nin) iradesi ve/veya bilgisi dışında gönderen veya transfer emri verme konusunda yetkili olmayan üçüncü bir kişi tarafından Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na gönderilmesi sonucu gerçekleştirilen ödeme işlemi.

“Temsilci”

:

Mevzuat kapsamında elektronik para ihraç yetkisi bulunmamak üzere TÖHAŞ adına ve hesabına hareket eden, güncel listesi https://paycell.com.tr/bize-ulasin/ linkinde yer alan gerçek veya tüzel kişileri,

“Dolandırıcılık ve Suistimal”

:

Hileli davranışlarla Müşteri aldatılarak, Müşteri zararına dolandırıcılık veya suiistimali gerçekleştiren kişi veya bir başkası adına yarar sağlanması amacı ile yapılan işlemleri

“Banka”

:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nı

“GİB”

:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nı

“Elektronik Belge (e-belge)

:

Usul ve esasları Vergi Usul Kanunu genel tebliğleri ile belirlenen elektronik ortamda düzenlenebilen belgeleri

“Diğer Regülasyon Otoriteleri”

:

GİB, Banka ve Kurum dışında kalan, Merkez Bankası ile Uluslararası Ödeme Sistemleri Güvenlik Sertifikasyon ve Regülasyon kuruluşları olan PCI (Payment Card Industry) ve EMVCo ile TROY veya Türkiye sınırları dahilinde kart işlemi kabul edilen Uluslararası (VISA, Mastercard, Amex, JCB vb.) şema sahibi kuruluşları

“Dış Hizmet Sağlayıcıları”

:

Sanal POS Ödeme Servisini yönetmek, işletmek, gerekli tanımlamalarını yapmak ve operasyon sürecini yönetmek amacıyla işbu Sözleşme kapsamındaki TÖHAŞ Hizmetleri’nin bir kısmını ya da tamamını yapmayı üstlenen TÖHAŞ’ın anlaşmalı olduğu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını

“Güvenli Mali Uygulama”

 

 

 

Kargo Kodu:

 

 

 

 

 

Kullanıcı veya Alıcı:

 

 

İşlem:

 

Ters İbraz:

:

e-Belgelendirme Sisteminde yapılan tüm işlemlerin güvenli bir şekilde başlamasını ve güvenli bir şekilde sonlanmasını sağlayan ve ayrıca diğer uygulamaların bağlı olarak çalıştığı merkezi sistem ve uç nokta yazılımlarının tamamını içeren TÖHAŞ ana uygulamasını

PTT tarafından belirlenen formata uygun olarak TÖHAŞ tarafından oluşturulan, Üye İşyeri/Satıcıların Çevrimiçi Platform vasıtasıyla hakkında bilgilendirildiği ve PTT kargo hizmetlerinin sunulduğu şubelerde Üye İşyeri/Satıcı tarafından kargo hizmet bedelinin belirlenen fiyat üzerinden ödenmesine yarayan, alıcıların adres bilgilerinin tanımlandığı belirleyici sayı, harf veya işaretler bütünü,

 

Web Sitesi’nde yer alan Çevrimiçi Platform’u kullanarak Üye İşyeri’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlerden yararlanmak üzere talep gönderen kişileri,

 

Web Sitesi üzerinde Kullanıcılar tarafından yapılan her türlü iş ve işlemi,

 

Kullanıcı’nın, Web Sitesi üzerinde Üye İşyeri ürün ve/veya hizmetlerini satın almak üzere kullandığı kartı ihraç eden bankadan Web Sitesi üzerinden yaptığı bir İşlem’e ilişkin ödemenin, başkası tarafından yapıldığı iddiası ile iptalini istemesi, bunun sonucunda ve bankanın tabi olduğu mevzuat kapsamında zorunluluk arz etmesi halinde kartı ihraç eden bankanın da ödemeyi iptal ederek bu tutarı Kullanıcı’ya iade etmesi ve Üye İşyeri bankasının da İşlem’e ilişkin ödenen tutarı Üye İşyeri’nin kendi nezdindeki hesabından geri almasını,

 

 

 

ifade etmektedir.

 

Madde 3. Sözleşme’nin Konusu

Sözleşme’nin konusu, TÖHAŞ’ın Kurum’dan/Banka’dan aldığı faaliyet izinleri kapsamında Üye İşyeri’ne Mevzuat uyarınca sunulacak TÖHAŞ Sanal POS Ödeme Servisi’ne ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

Madde 4. Hizmete İlişkin Düzenlemeler

4.1          Sözleşme ile TÖHAŞ, Müşteriler’in Üye İşyeri’nden satın aldıkları mal ve/veya hizmet bedellerinin TÖHAŞ Hizmetleri dahilinde sunulan Sanal POS Ödeme Servisi vasıtasıyla işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde Üye İşyeri’ne aktarılacağını, Sanal POS Platformu’nun ve Satıcı Ofisi’nin işbu Sözleşme ile belirlenen hükümler çerçevesinde Üye İşyeri’nin kullanımına tahsis edileceğini taahhüt etmektedir. TÖHAŞ, mevzuat kapsamındaki hizmetleri bizzat veya Dış Hizmet Sağlayıcıları aracılığı ile vermeye yetkili olup, Mevzuat’ın izin verdiği ölçüde Sözleşme’de yer alan hak ve yetkiler ile TÖHAŞ’ın edimleri Dış Hizmet Sağlayıcıları tarafından yerine getirilebilecektir. Taraflar, TÖHAŞ’ın bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve işbu Sözleşme kapsamında verdiği hizmetin bankacılık hizmeti olmayıp, ödeme aracılığı hizmeti olduğunu ve TÖHAŞ’ın Müşteriler’in ödemeleriyle ilgili bir emanetçi veya yediemin olarak değil, yalnızca ödeme aracılığı görevi gördüğünü kabul etmektedir.

4.2          Sanal POS Ödeme Servisi, münhasıran TÖHAŞ’ın işbu Sözleşmenin akdedildiği tarihte işletmekte olduğu web sitesi www.vitrin.paycell.com.tr (“Web Sitesi”) üzerinden web sitesinde mevcut Satıcı Ofisi üzerinden kullanılabilecektir. TÖHAŞ, Satıcı Ofisi’nin yer aldığı platformda değişiklik ve sistemsel güncellemeler yapma hakkını saklı tutar. Üye İşyeri’nin faaliyet konusunun değişmesi durumunda Sanal POS Ödeme Servisi’nin kullanımı TÖHAŞ’ın yazılı onayına tabi olacaktır. Satıcı Ofisi’nde satışa sunulan ürün ve/veya hizmetlerin faaliyetinin veya içeriğinin TÖHAŞ standartlarına uygun olmadığının TÖHAŞ tarafından tespit edilmesi halinde TÖHAŞ, verilen hizmeti herhangi bir ihbara lüzum olmaksızın sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir. Bu durumda TÖHAŞ, işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. Üye İşyeri, Sanal POS Ödeme Servisi’nin aktif olduğu Satıcı Ofisi’nde TÖHAŞ’ın yazılı onayı olmaksızın değişiklik yapamaz. Şüpheye mahal vermemek adına Üye İşyeri, hizmet verdiği sektörünü, IBAN bilgilerini, adres ve işletme bilgilerini TÖHAŞ tarafından onaylanmaksızın değiştiremeyeceğini kabul eder.

4.3          Üye İşyeri, kendi Satıcı Ofisi’ne ilişkin her türlü güvenliği sağlayacak olup, TÖHAŞ’ın bizzat kendi sistemi ile ilgili hususlar dışında Satıcı Ofisi’nde yer alan her türlü verinin (Müşteriler’e ilişkin veriler,kişisel veriler ve hassas müşteri verileri dahil olmak üzere) korunmasından tek başına sorumludur.

4.4          Üye İşyeri, Satıcı Ofisi’nde satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetler hakkında TÖHAŞ’a bilgi sağlamakla yükümlüdür. Üye İşyeri’nin bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması halinde TÖHAŞ, bilgisi verilmeyen ürün ve/veya hizmetlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddetmeyi veya Üye İşyeri’nin Sanal POS Platformu’na erişimini tamamen engellemek yetkisini haizdir.

4.5          Üye İşyeri, Satıcı Ofisi’nde satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler sunmayacaktır. TÖHAŞ tarafından işbu Sözleşme kapsamındaÜye İşyeri’ne tahsis edilen Satıcı Ofisi’nde satışı hukuka aykırı olan ya da TÖHAŞ ilkelerine ters düşen, detayları işbu Sözleşme’nin 4 nolu ekinde yer alan ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti haline Sanal POS Platformu’nun kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma ve tüm uyarılara rağmen bu ürün ve hizmetlerin sunulmasına devam edilmesi halinde tek taraflı ve derhal etkili olacak şekilde Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme yetkisi vardır. Üye İşyeri’nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. İşbu Sözleşme’de EK-4 olarak yer alan yasaklı ürünler listesinde yer alan bir ürünün satışının tespiti sonrasında ödeme işleminin reddedilmesi veya Platform’a erişimin askıya alınması Sözleşme’nin TÖHAŞ tarafından ihlalini teşkil etmezYasaklı ürünler sebebi ile oluşabilecek tüm sorumluluk Üye İşyeri’ne ait olup, TÖHAŞ’ın Üye İşyeri’ne rücu hakkı saklıdır. Satışı hukuka ya da bu Sözleşme’ye aykırı olan ürün ve/veya hizmetlerin satışı sonucunda TÖHAŞ’ın bir zarara uğraması halinde Üye İşyeri, TÖHAŞ’ın uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

4.6          Üye İşyeri, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri Satıcı Ofisi’nde sunmakla yükümlüdür:

-     Ürün İade/İptal Politikası

-     İletişim bilgileri (Türkiye’de yerleşik açık adres, sabit telefon vb)

-     Teslimat şartları

-     Gizlilik Güvenlik Politikası

 

4.7           Üye İşyeri, Satıcı Ofisi’nden yüklenen ve vitrin.paycell.com.tr uzantılı satıcı sayfasında sergilenen ve satışı yapılan ürün bedellerini, TÖHAŞ’ın işbu satışı yapılan ürünlerin veya sağlanan hizmetlerin teslim edildiği/sağlandığını tespit etmesi sonrasında almaya hak kazanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslim bilgisi TÖHAŞ’ın anlaşmalı olduğu kargo şirketinin kullanılması durumunda otomatik olarak elde edilir. Üye İşyeri, TÖHAŞ’ın anlaşmalı olduğu kargo şirketinin kullanılmaması durumunda meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı TÖHAŞ’ı sorumlu tutmayacağını, bu durumda ürün teslim bilgisinin TÖHAŞ tarafından alıcının onayı veya tahmini süreler gibi hususlara dayalı olarak belirleneceğini, teslim edilmediği bilinen yada tahmin edilen ürünlerle ilgili TÖHAŞ’ın ödeme yapmama hakkının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.8          Üye İşyeri, Sanal POS Platformu’nu doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için TÖHAŞ’ın talimatları doğrultusunda Satıcı Ofisi’ni güncellemekle ve TÖHAŞ’ın talimatlarına uygun olarak Satıcı Ofisi’ni kullanmakla, üzerinde değişiklik yapmamakla, işlevlerine müdahalede bulunmamakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Taraflar, bu maddeye aykırılık nedeni ile Satıcı Ofisi’nden verim sağlanamaması durumunda TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağı hususunda mutabıktırlar.

4.9          İşlem Limitlerini belirleme yetkisi münhasıran TÖHAŞ’a aittir. Üye İşyeri Müşteri’nin TÖHAŞ tarafından belirlenen İşlem Limiti üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. Üye İşyeri, Müşteri’yi bu hususta bilgilendirmekle mükelleftir.

4.10       Sanal POS Ödeme Servisi’nde uygulanacak süreçler ve kurgu TÖHAŞ tarafından belirlenecek ve herhangi bir zamanda Üye İşyeri’ne yazılı olarak bildirmek suretiyle tadil edilebilecektir.

4.11       Sözleşme kapsamında TÖHAŞ, Müşteri tarafından kendisine doğru bir şekilde ve Yönetmelik’in 52(1) maddesi uyarınca iletilen bedellerin Üye İşyeri’ne aktarılmasından sorumludur.

4.12       TÖHAŞ, Sanal POS Ödeme Servisi üzerinden Üye İşyeri’nin Sanal POS’undan geçecek işlemlere ait detayları arayüz üzerinden Üye İşyeri’ne sunacaktır. Üye İşyeri’nin TÖHAŞ tarafından paylaşılan raporlara itiraz süresi en fazla 8 (sekiz) gündür. Bu süreden sonra yapılan itirazlarda TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Süresi içerisinde yapılan itirazların çözümünde, TÖHAŞ’ın kayıtları esas alınacaktır.

4.13       Hatalı ve Yetkisiz İşlemler:

4.13.1 Herhangi bir işleme ilişkin olarak TÖHAŞ’a Hatalı ve Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, ilgili işlem bedeli Üye İşyeri’ne aktarılmayarak TÖHAŞ tarafından doğrudan Müşteri’ye iade edilecektir. Bahsi geçen bildirimin yapıldığı tarih itibariyle ilgili işlem bedeli Üye İşyeri’ne aktarılmış ise, Üye İşyeri bedeli derhal ve her halükârda 10 (on) gün içerisinde Müşteri’ye aktarılmak üzere TÖHAŞ’a iletir. TÖHAŞ’ın bahsi geçen tutarları Üye İşyeri’ne yapacağı ödemelerden mahsup hakkı saklıdır. Hatalı ve Yetkisiz işleme ilişkin olarak Mevzuat uyarınca TÖHAŞ’ın sorumluluğunun bulunması halinde, ilgili tutar gecikmeksizin Üye İşyeri’ne iade edilecektir.

4.13.2 TÖHAŞ’ın, Yönetmelik kapsamında Müşteri/Ödeme Aracı sahibinin kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması veya kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması hallerinde sorumluluğu, Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı’na gerekli bildirim yapılmamış olduğu hallerde 150 TL ile sınırlandırılmıştır. Yetkisiz işlemin Üye İşyeri’nin kusurundan kaynaklanması halinde, Üye İşyeri doğacak zararın tazmini ve ilgili tutarın Müşteri’ye iadesinden sorumlu olacaktır. İşlem kapsamında kusurun tespit edilememesi halinde ise, 150 TL’nin üzerinde kalan ve TÖHAŞ’ın Müşteri’ye ödemek zorunda kalacağı bedeller Üye İşyeri’ne rücu edilecektir. TÖHAŞ’ın bahsi geçen tutarları Üye İşyeri’ne yapacağı ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

4.13.3 Üye İşyeri, yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Müşteri’nin yetkilendirmelerini inceleyecek ve hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeyecektir.

4.13.4 Üye İşyeri, mal ve/veya hizmetlerine ilişkin ücretlendirmenin doğru yapılması ile ilgili her türlü önleyici tedbiri almak ile yükümlüdür. Ücretlendirme hataları ile ilgili her türlü sorumluluk Üye İşyeri’ne aittir.

4.14       TÖHAŞ, Sözleşme kapsamında sadece Müşteri’den tahsil edilebilen ve ilgili mevzuat hükümlerince ve ilgili kural ve uygulamalar doğrultusunda Müşteri’ye iade edilmeyen tutarların Üye İşyeri’ne aktarımından sorumludur. TÖHAŞ’ın herhangi bir nedenle Müşteriler’den tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

4.15       Üye İşyeri, iptal ve iadeye yetkisi yok ise TÖHAŞ Sanal POS Ödeme Servisi üzerinden yapılmış işlemlerin iptal ve iade taleplerini TÖHAŞ’a kendisine verilecek yetki paneli üzerinden iletecektir. Üye İşyeri’ne iptal ve iade yetkisi verilmesi TÖHAŞ’ın inisiyatifindedir. İptal ya da iade talep edilen işlemden kaynaklanan alacağın TÖHAŞ tarafından iptal ya da iade talebinden önce Üye İşyeri’ne ödendiği durumlarda TÖHAŞ iade yapmama hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili karta iadenin yapılabilmesi için Üye İşyeri’nin kendisine nakden yapılan ödemeye ilişkin tutarı TÖHAŞ’a nakden geri ödemesi gerekmektedir. Üye İşyeri, talep edilmesi halinde iade konusu olan işleme ilişkin iade belgelerini, iadeye neden olan satış belgesiyle birlikte iade tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içinde TÖHAŞ’a ve/veya ilgili bankaya ibraz etmek zorundadır. İade talebinin hatalı veya belirtilen format dışında yapılması ya da TÖHAŞ’a ulaşmaması durumunda iptalin yapılmamasından TÖHAŞ sorumlu tutulamaz.

 

 

4.16       Üye İşyeri, Alıcı’nın talebi veya şikâyeti doğrultusunda iade ettiği ürün bedellerine ilişkin toplam tutarın, aynı dönemde almaya hak kazandığı hak ediş tutarından fazla olması durumunda, TÖHAŞ’a aradaki fark kadar borçlanacağını, iade tutarının TÖHAŞ tarafından sonraki ödeme dönemlerinde almaya hak kazandığı hak ediş tutarlarından herhangi bir ön ihtara gerek olmaksızın tahsil edilebileceğini, toplam iade tutarının hak edişinden fazla olması ve aradaki farkın 4 (dört) hafta boyunca hakedişten karşılanamaması durumunun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini ve bu tutarın tahsili için yapılacak masraflar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü doğrudan ve dolaylı zararını ilk yazılı talebine istinaden karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17       Sistem kapsamında gerçekleştirilen tüm ödeme / tahsilat işlemlerinin ilgili vergisel işlemle (e-Belgeyle veya mevzuata uygun düzenlenmiş Bilgi Fişi ile) eşlenme zorunluluğu, vergi güvenliği bakımından önemli ve gereklidir. Bu eşleme Üye İşyeri tarafından yapılır. Üye İşyeri uygun şekilde eşleme yapmamasından kaynaklı vergi kaçağına sebebiyet vermesi ve bunun sonucunda TÖHAŞ’ın herhangi bir zarara uğraması (idari para cezasına çarptırılması) hallinde TÖHAŞ’ın her türlü zararını ilk talep halinde derhal ve defaten karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

4.18       Sanal POS Ödeme Sistemi’ne malın ve/veya hizmetin (işin) nev’i Üye İşyeri tarafından tanımlanacaktır. Bu kapsamda malın ve/veya hizmetin (işin) nev’inin ve KDV ile genel mal/hizmet ifadelerinin doğru tanımlanması ve belge üretiminde kullanılması sorumluluğu tamamen Üye İşyeri’ne ait olup mevzuata aykırı tanımlamaların yapılması halinde her türlü zarardan münhasıran Üye İşyeri sorumlu olacaktır.

4.19       İşbu Sözleşme’nin 4.13, 4.14 ve 4.15. madde hükümleri kapsamında Üye İşyeri, kendisi tarafından yapılacak KDV tanımlamaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Sanal POS Ödeme Servisi içerisinde yapacağı her türlü tanımlama/ekleme/çıkartma/kullanım işlemlerinin Vergi Usul Kanunu mevzuatına, tebliğlerine, GİB kararlarına ve kılavuzlarına uygun olacağını, bunlara uygun Sanal POS Ödeme Servislerinin kullanılmamasında kaynaklı her türü idari para cezasından ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını, TÖHAŞ’ın herhangi bir zarara uğraması halinde ise talep halinde bunları derhal ve defaten TÖHAŞ’a ödeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.20           Üye İşyeri, satışı yapılan mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturayı/fişi alışveriş esnasında kesecek, mal ve/veya hizmete ilişkin vergisel tüm yükümlülükler Üye İşyeri’nin sorumluluğunda olacaktır.

4.21       TÖHAŞ, Sözleşme kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek, kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetler gerçekleştirmeyecektir.

4.22           Üye İşyeri’nin farklı ödeme vadelerinde ödeme almak istemesi TÖHAŞ tarafından bu talebin kabulü halinde, Üye İşyeri ve TÖHAŞ aralarında mutabakat sağlayarak bu kurguyu gerçekleştirebilecektir.

4.23           Taraflar Banka, Kurum, Diğer Regülasyon Otoriteleri ve GİB tarafından gerekli kontrollerin yapılabilmesi için Sanal POS Servisi’ne ilişkin her türlü kaydı ilgili mevzuat uyarınca belirtilen süre boyunca saklamayı ve ilgili otoritelerin talep etmeleri halinde de derhal sunmayı kabul ve taahhüt eder.

4.24           TÖHAŞ, Sanal POS Ödeme Servisi üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri (kart bilgileri dahil) işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası ve istatistiki değerlendirme amacıyla, gerekli görülen sürelerde saklayabilir, işleyebilir ve işbu Sözleşme kapsamında gerekli durumlarda üçüncü taraflara iletebilir.

4.25           Üye İşyeri, Sanal POS Ödeme Servisi ile işbu sözleşme kapsamında varsa kendisine verilen yetkiler dışına herhangi bir müdahalede (tersine mühendislik vb.) bulunmamayı, TÖHAŞ’ın yazılımına zarar verebilecek hiçbir işlem, geliştirme, yükleme yapmamayı, Sistem ve Uygulamaya dair yazılımına zarar vermemeyi aksi takdirde TÖHAŞ’ın uğrayacağı her türlü zararı gidermeyi kabul ve taahhüt eder.

4.26           Üye İşyeri, her türlü mevzuata ve Kurum/Banka/Diğer Regülasyon Otoriteleri kararlarına uymayı, aksi takdirde her türlü sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu, TÖHAŞ’ın bu nedenle bir zarara uğraması halinde ilk talep halinde derhal ve defaten ilgili zararı gidermeyi kabul ve taahhüt eder.

4.27           Üye İşyeri Sanal POS üzerinden geçecek ödemelerin işbu Sözleşme’de belirtilen ödeme yöntemlerinden biri ile yapılmak istenmesi halinde, Üye İşyeri, TÖHAŞ tarafından entegre edilmiş olan söz konusu ödeme yöntemlerinde herhangi bir ayırım yapmaksızın ve alışveriş tutarına ilişkin bir sınırlama olmaksızın talep edilen ödeme yöntemini ödeme aracı olarak kabul etmek zorundadır.

4.28           Sanal POS Ödeme Servisi’nin kullanımına ilişkin Üye İşyeri’ne arayüze giriş için verilen kullanıcı adı ve şifresinin tüm güvenliğinden, saklanmasından ve üçüncü kişilerle paylaşılmamasından münhasıran Üye İşyeri sorumlu olup kullanıcı adı ve şifrenin çalınması/kaybolması/üçüncü kişilere kullandırılmasından kaynaklı TÖHAŞ hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.29           Sanal POS Ödeme Servisi’nin kullanılmayarak, nakit ödeme alınması halinde Üye İşyeri’nin fatura kesmediği durumlarda sorumluluk münhasıran Üye İşyeri’ne aittir.

4.30           Gerekli mal ve hizmetler alındıktan sonra, ödemenin kredi/debit/Paycell ile yapılmak istenmesi halinde, Üye İşyeri, söz konusu ödeme yöntemlerinde herhangi bir ayırım yapmaksızın ve alışveriş tutarına ilişkin bir sınırlama olmaksızın ödeme aracı olarak kabul etmek zorundadır. Üye İşyeri, nakit para ile ödeme yapan bir Müşteri için geçerli fiyat ve koşulları aynen kredi/debit/Paycell/ kartları ile ödeme yapan Müşteriye de uygulamak zorundadır. Üye İşyeri, TÖHAŞ’a ödeyeceği komisyon tutarını Müşteriye hiçbir şekilde yükleyemez. Aksi takdirde tüm hukuksal ve cezai sorumluluk Üye İşyeri’ne ait olacaktır.

4.31           TÖHAŞ tarafından Üye İşyerine iletilen işlem detayları ve hak ediş bildirimlerinde veya e-fatura akışında belirtilen işlem detaylarında herhangi bir hata, farklılık, eksiklik olması durumunda, TÖHAŞ, gerekli düzeltmeleri durumun Üye İşyeri tarafından bildirilmesi halinde veya re’sen en çok 15 (onbeş) gün içinde yapmakla yükümlüdür.

4.32           TÖHAŞ tarafından Sanal POS Ödeme Servisi’nin sağlanması amacıyla üçüncü kişilerle akdedilen sözleşmelerde ve Üye İşyeri’ne bildirilen diğer hüküm ve koşullarda ilgili mevzuat kapsamında yapılması gereken değişiklikler, Sözleşme’de belirtilen bildirim usullerine uygun olarak Üye İşyeri’ne bildirerek işbu Sözleşme’ye yansıtılacaktır. Üye İşyeri, bu çerçevede kendisine ek yükümlülükler getirilebileceğini kabul ve beyan eder.

4.33           TÖHAŞ, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Platform’a/Satıcı Ofisi’ne erişimi engelleme hakkına sahiptir. Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını müteakip tekrar iletişim sağlanacaktır. Erişim engellendiği takdirde, Üye İşyeri Platform’da bulunan hiçbir özelliği kullanamayacaktır. Aşağıda sayılan durumlar Üye İşyeri tarafından 3 (üç) gün içinde düzeltilmez veya söz konusu durumlar 2 (iki) ay içinde birden fazla defa tekrar eder ise TÖHAŞ önce Platform’a erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Platform’un askıya alınması sebebi ortadan kalktığında TÖHAŞ yapılacak güvenlik denetimi sonrasında Platform’u tekrar kullanıma açar. TÖHAŞ’ın bu durumlar haricinde de hiçbir sebep veya süre belirtmeksizin Platform’a girişi askıya alma ve Üye İşyeri’nin Sanal POS’unu kapatma yetkisi mevcuttur. Bu nedenle Üye İşyeri herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

-           

-          İnternet sitesinde işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler yer almıyorsa,

-          Satıcı Ofisi’ne yüklediği ürünlerin EK 4’de yer alan yasaklı ürünler listesinde yer aldığına veya hizmetlerin sunulduğuna ve ayrıca Üye İşyeri sanal kanalında yasadışı içerik bulunduğunun anlaşılması halinde,

-          Satıcı Ofisi’nde sunulan ürün ve/veya hizmetler Sözleşme’de belirtilen koşullara aykırı ise

-          Platform’un Üye İşyeri tarafından işbu Sözleşme kapsamında belirtilenlerden farklı bir hizmet için veya Üye İşyeri’nden farklı bir üçüncü kişi tarafından kullanıldığı / kullandırıldığı tespit edilmiş ise.

 

Madde 5. Hizmet Süreçleri

5.1          Üye İşyeri tarafından EK-1’de bulunan “Paycell Sanal Pos Uygulaması Başvuru Formu” doldurularak TÖHAŞ’a dijital onaylı şekilde ibraz edilecektir. TÖHAŞ’ın, onaylanmış ve/veya onay aşamasındaki bir başvuruyu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek bilgi, belge talep etme hakkı saklıdır. Üye İşyeri tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgi, belge verilmesi nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan Üye İşyeri sorumlu olacaktır. Üye İşyeri, bilgilerinde değişiklik olması durumunda bunu derhal ve yazılı olarak TÖHAŞ’a bildirmekle yükümlüdür. Bilgi değişikliklerinin bildirilmemesi ya da geç bildirilmesinden dolayı oluşacak zararlardan TÖHAŞ’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye İşyeri, Sözleşme kapsamındaki yetkilerini Sözleşme ve eklerinde belirlenen kriterlerin dışında başka bir amaçla veya şekilde TÖHAŞ’ın ön yazılı izni olmadan kullanmayacak, 3. kişilere kullandırmayacak, TÖHAŞ Hizmetleri’nin ifasında kullanılan yazılım ve materyallere TÖHAŞ’ın izni haricinde müdahale etmeyecek, sayılanların işleyişini bozmayacaktır ve Üye İşyeri işyerinden başka alanlarda kullanmayacaktır. Üye İşyeri’nin TÖHAŞ hizmetlerinden bu maddeye aykırı olarak faydalandığının tespit edilmesi halinde Üye İşyeri’ne sunulan hizmetler ilgili aykırılık giderilene kadar askıya alınabilecektir.

5.2          TÖHAŞ, Müşteriler’den/Banka’lardan gelen ürün/hizmet/servislerin temin veya teslimiyle sınırlı olmamak üzere her türlü talep, itiraz, soru, sorun, şikayet vs. bildirimi Üye İşyeri’ne yönlendirebilecektir. Müşteri şikayetlerinin eksiksiz, doğru olarak ve zamanında giderilmesinin sorumluluğu Üye İşyeri’ne aittir. TÖHAŞ’ın Müşteriler’den gelen soru/sorun/şikayetler kapsamında ürün temin veya teslimine ilişkin inceleme yapmak amacıyla Üye İşyeri’nden söz konusu ürün/hizmet/servis(ler)e ilişkin düzenlenmiş irsaliyeli faturayı/faturaları istemesi durumunda Üye İşyeri ilgili tüm irsaliyeli faturayı/faturaları derhal TÖHAŞ’a temin etmekle yükümlüdür. Üye İşyeri, bu madde kapsamında belirtilen talep, soru, sorun, şikâyetin çözümü ile ilgili, konunun kendisine iletilmesinden itibaren 1 (bir) işgünü içerisinde TÖHAŞ’a yazılı cevap dönecek ve konunun kendisine iletilmesinden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde talep, soru, sorun, şikâyet, vs. bildirimi çözecektir. TÖHAŞ’ın çözüme kadar Üye İşyeri’ne sunduğu hizmetleri askıya alma hakkı saklıdır. Müşteriler tarafından Üye İşyeri’ne iletilen ve/veya TÖHAŞ tarafından Üye İşyeri’ne aktarılan her türlü şikayetleri, arıza bildirimi, abonelik iptali gibi konulardaki işlemler ile çözüme kavuşturulan/kavuşturulamayan şikayetler ile ilgili detaylı raporlama haftalık ve aylık olarak TÖHAŞ’a iletilecektir. Üye İşyeri ilgili raporları 10 (on) yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Üye İşyeri tarafından Müşteriler’in ilettiği veya Müşteriler’e iletildiği beyan edilen talepler ile Müşteriler’in TÖHAŞ’a ilettiği beyan ve talepler arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda, Müşteriler’in TÖHAŞ’a ilettiği talepler esas alınacaktır. İhtilaf halinde oluşan zarardan Madde 7 kapsamında Üye İşyeri sorumlu olacaktır. Üye İşyeri, şikâyet çözüm mekanizması oluşturup Sözleşme’nin akdini takiben 5 (beş) iş günü içerisinde TÖHAŞ’a iletecektir.

5.3          Üye İşyeri, Sanal POS Ödeme Servisi’nin çalışması ile ilgili herhangi bir problemle karşılaştığı takdirde derhal TÖHAŞ’ı bilgilendirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

5.4          Üye İşyeri, Mevzuat ve Sözleşme kapsamındaki ürün/hizmet/servislerine ilişkin düzenlemeleri takip etmekle yükümlüdür. Üye İşyeri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işlem ile reklam ve pazarlama faaliyetleri yürüttüğü mecraların hukuka, genel ahlaka, toplumsal düzene uygun olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5          Üye İşyeri, TÖHAŞ Hizmetleri uygulamalarının kurguları, kurguların düzenli test sonuçları, gelir, Müşteri, işlem ve uygulama veri raporları, şikayetlere ilişkin çözüm süreleri, teknik şartlara uyum vs. konularda bizzat veya anlaşmalı bulunduğu kurumlar aracılığı ile Üye İşyeri’ni denetime tabi tutabileceğini, bu şekilde gerçekleştirilecek denetimlere gerekli destek ve kolaylığı göstermek, denetim sonuçları doğrultusunda verilen hedefleri ilgili terminlere uygun olarak tamamlayarak devreye almakla yükümlü olduğunu kabul eder. Üye İşyeri, denetimler ve diğer zamanlarda TÖHAŞ tarafından kendisine bildirilen düzeltici/önleyici faaliyetler ile ilgili düzenlemeleri ve her türlü değişiklik taleplerini derhal devreye almakla yükümlüdür.

4.34           Üye İşyeri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemlerde “vitrin. paycell.com.tr” linkinde yer alan ve/veya TÖHAŞ tarafından yazılı ve/veya e-mail yolu ile bildirilen TÖHAŞ Hizmetleri’ne ilişkin standartlar (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere performans kriterleri, abone ilişkileri ve raporlama standartları vs.) ile işbu Sözleşme eklerinde yer alan düzenlemelere uymakla yükümlüdür. İşbu maddede geçen standartlar, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası kabul edilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına Üye İşyeri, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hak ve yükümlülüklere uygun davranılmasının sağlanması amacıyla, TÖHAŞ tarafından kendi performanslarına göre derecelendirmeye tabi tutulabileceğini, işbu Sözleşme ve eklerine uygun davranılmadığının tespit edilmesi halinde yaptırım uygulanabileceğini (satışı yapılan ürün/hizmet bedellerine geçici süre ile bloke koyma ve bununla sınırlı olmamak üzere hizmetin devamlılığını sağlama amacıyla birtakım önlemler alınabileceğini) kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.6          Sanal POS Ödeme Servisi’nin sağlanması amacıyla 3. kişilerle akdedilen sözleşmelerde yapılması gereken değişikliklerden kaynaklı güncellemeler dahil TÖHAŞ’ın, Sözleşmeyi ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme hakkı saklıdır. Ancak söz konusu değişiklikler yahut Mevzuat ile belirlenen/belirlenecek yükümlülükler kapsamında uygulamada yapılacak değişiklikler işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olacak ise Üye İşyeri’ne ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün öncesinde değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Üye İşyeri’nin fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu durumda Üye İşyeri Sözleşme’yi feshedebilecektir. 30 (otuz) günlük süre içinde Üye İşyeri’nin fesih bildiriminde bulunmaması halinde ilgili değişiklik kabul edilmiş varsayılacaktır. Bu durumda Üye İşyeri, ilgili değişikliğin gerekliliklerini derhal yerine getirecektir. Değişikliğin gereği gibi ve zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararlar ve sorumluluklar tamamen Üye İşyeri’ne aittir. Mevzuat kapsamında gereken herhangi bir değişiklik için ilgili mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da Üye İşyeri’ne iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine ilgili mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.

5.7          Üye İşyeri her ne ad altında olursa olsun, TÖHAŞ’ın ön yazılı izni olmadan sair surette TÖHAŞ ürün/hizmet/servisleri ile ilgili TÖHAŞ müşterileri ile iletişime geçemez. Üye İşyeri bu maddedeki yükümlülüklerine aykırı davranması halinde TÖHAŞ’ın her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür.

5.8          Üye İşyeri, Hassas Ödeme Verileri’nin gizlilik ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaktır. Üye İşyeri, Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, saklamayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecektir. Üye İşyeri, bu hükmün ihlali halinde karşılaşabileceği yasal yaptırımların farkında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye İşyeri ayrıca, yetkisiz veri girişlerini engellemekle yükümlüdür.

5.9          Üye İşyeri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile TÖHAŞ tarafından bankalar, Sanal POS Ödeme Servisi’nin yürütülmesine ilişkin olarak gerekli entegrasyon, kurulum ve ürünleri sağlayan 3. Kişiler, Alt Yüklenici, Özel Entegratör ve iş ortakları ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder. Üye İşyeri’ne ait bilgiler ayrıca TÖHAŞ tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla başta Kurum ve Banka olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve/veya anonim hale getirilerek kullanılabilecektir. Üye İşyeri, Kurum, Banka, Diğer Regülasyon Otoriteleri veya sair kurum ve kuruluşlar tarafından Mevzuat kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeleri derhal TÖHAŞ ve/veya ilgili kuruma teslim ve ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.10       Üye İşyeri, önemli bir güvenlik olayı yaşanması halinde bu durumu derhal TÖHAŞ’a bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye İşyeri ayrıca tespit edilen Hatalı ve Yetkisiz İşlem durumlarını da derhal ve her halükârda en geç 3 (üç) gün içerisinde, e-mail vasıtası ile TÖHAŞ’a bildirmekle yükümlüdür. Üye İşyeri bu maddede belirtilen bildirim yükümlülüklerine aykırı davrandığı takdirde doğan zararı, TÖHAŞ’ın bu nedenle yaptığı ödemeleri ve/veya maruz kaldığı yaptırımları tüm ferileri ile birlikte derhal karşılamakla yükümlüdür.

5.11       Üye İşyeri, işbu maddede sayılanlar dahil ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın başta Kanun, 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, GİB Tebliğleri ve bunlara ilişkin düzenlemelere tam ve eksiksiz olarak uymayı, bu konularda münhasıran sorumlu olduğunu ve TÖHAŞ’ın bu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde TÖHAŞ’ın uğrayacağı her türlü zararı herhangi bir yargı kararı gerekmeksizin ilk talepte nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.11.1                    Üye İşyeri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez.

5.11.2                    Üye İşyerleri kart kullanılarak satın alınmış bir malın iadesi veya hizmetin alımından vazgeçilmesi veya yapılan işlemin iptali halinde, alacak belgesi düzenleyerek bir nüshasını kart hamiline verdikten sonra diğer bir nüshayı da muhafaza etmekle yükümlüdür. İptal ve iade işlemleri mutlaka Sanal POS Ödeme Servisi aracılığıyla yapılacak ve ilgili tutar işlemin yapıldığı karta aktarılacaktır.

5.11.3                    Üye İşyerleri, tek bir kredi kartı ile yapılacak harcama tutarının belirlenen işlem limitini aşması halinde kart çıkaran kuruluştan kartın kabulü için yetki almakla yükümlü tutulmuş ise harcamanın tamamı için yetki almak zorundadır. Aynı kart ile aynı ödeme işlemi için birden fazla harcama belgesi düzenlenemez. Üye İşyeri harcama ve alacak belgesine ilişkin TÖHAŞ tarafından kendisine bildirilen/bildirilecek her türlü talimata derhal uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 6: TÖHAŞ’ın Hak ve Yükümlülükleri:

 

6.1   İşbu Sözleşme çerçevesinde TÖHAŞ, Kullanıcı ve Üye İşyeri’ni buluşturan Çevrimiçi Platform’u sağlayan, bu taraflar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, finansal hız ve verimlik imkanı tanıyan Web Sitesi’ni ve TÖHAŞ tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Üye İşyerleri’ne tahsis edilen ve Üye İşyerleri’nin ürün ve/veya hizmet satışına yönelik ilanlarını yayınlayabilme, Kullanıcılar’ın ise bu doğrultuda ürün ve/veya hizmetlerden yararlanabilme imkânına sahip oldukları Çevrimiçi Platform’u işletmekte olup Kullanıcılar’a yönelik olarak konumlandırılan Üye İşyeri’nin sunduğu ürün veya hizmetlerin satıcısı değildir. TÖHAŞ, işbu Sözleşme kapsamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcı ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı olup satılan mal ve/veya hizmetlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

6.2   İşbu Sözleşme, yalnızca TÖHAŞ ile Üye İşyeri arasında Web Sitesi’nin ve Çevrimiçi Platform’un kullanımına ve bu süreçte TÖHAŞ tarafından Üye İşyeri’ne sunulacak hizmetlere ilişkin olarak karşılıklı mutabakatı oluşturmaktadır. Üye İşyeri ile Kullanıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemekte olup adı geçen ilgili taraflar arasında kurulacak ayrı hukuki ilişkilere tabi olarak yönetilecektir. TÖHAŞ, Web Sitesi’ne ve Çevrimiçi Platform’a ilişkin işbu ticari faaliyetinde sadece Üye İşyeri’ne Web Sitesi üzerinde ürün ve/veya hizmetlerini Kullanıcılar’a ulaştırma imkanı vermektedir. Kullanıcılar’ın Üye İşyeri’nden İşlem dahilinde alacakları ürün ve/veya hizmetlere ilişkin cayma hakkı ve iade dahil yasal ve sözleşmesel haklarını kullanmasından, Kullanıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat Üye İşyeri sorumlu olacaktır.

 

6.3   TÖHAŞ, Üye İşyeri tarafından Sözleşme imza süresince ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklamayı taahhüt eder. TÖHAŞ, bu bilgileri Hizmetler'in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendi faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla Üye İşyeri adı belirtilmeksizin üçüncü kişilere açıklayabilir. Üye İşyeri söz konusu bilgilerin ayrıca yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca talep edilmesi halinde resmi kurumlara iletilebileceğini kabul ve beyan eder. Bu anlamda Üye İşyeri, kendine ait bilgilerin TÖHAŞ tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösteriyor olup kişisel bilgileri aktardığı durumlarda bu kişisel bilgilerin işlenmesine dair ilgili veri sahibi taraflardan gerekli izinleri alacağı ve bilgileri yapacağını taahhüt eder.

 

6.4   TÖHAŞ’ın Üye İşyeri tarafından Web Sitesi’nde yayınlanan içerikleri ve ürünleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İlgili içeriğe dair Kullanıcılar’a karşı olanlar dahil fakat bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü sorumluluk Üye İşyeri’ne aittir. Ancak TÖHAŞ, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve mevzuata, hukuka ve ahlaka aykırı olup olmadığını veyahut bir üçüncü kişinin haklarını ihlal edip etmediğini tespit etmek üzere Üye İşyeri tarafından Web Sitesi ve Çevrimiçi Platform üzerinden sunulan içeriği derhal kaldırma, Üye İşyeri’nin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, TÖHAŞ, Üye İşyeri’nin faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Çevrimiçi Platform’da belirlenen kural ve şartlara uygun olmaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebebiyle Üye İşyeri’ne herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınlarını geçici ve sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir veya işbu sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ayrıca bu hallerde TÖHAŞ, Çevrimiçi Platform’da ürün/hizmet satışını sona erdirme hakkını saklı tutar. Üye İşyeri, bu hallerde TÖHAŞ’tan herhangi bir isim altında hiçbir şekilde tazminat talep etmeyeceğini, ilgili içerik ve/veya üründen kaynaklı olarak TÖHAŞ’ın herhangi bir zararla karşılaşması halinde bu zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

6.5   İşbu Sözleşme çerçevesinde TÖHAŞ, Kullanıcı verilerinin güvenli bir şekilde iletilmesi için bilgileri şifreleyecek ve şifreli verinin geri açılabilmesi için gerekli anahtarları güvenli bir şekilde Üye İşyeri ile paylaşacaktır. Üye İşyeri kendisiyle paylaşılan şifrelerin güvenliğinden münhasıran sorumludur. Üye İşyeri, Satıcı Ofisi’ne kayıt sırasında ve devamında belirlediği şifrelerin güvenliğinin sağlanmaması, yetkisiz üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ve bu doğrultuda TÖHAŞ ve/veya Kullanıcı’nın herhangi bir zararla karşılaşması halinde bu zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Taraflar gerekli gördükleri hal ve durumlarda veya belirli aralıklarla şifreleri yenileyebileceklerdir.

 

 

Madde 7: Üye İşyeri Hak ve Yükümlülükleri

 

7.1   İşbu Sözleşme çerçevesinde Üye İşyeri’nin Çevrimiçi Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanması Satıcı Ofisi’ne kayıt olunması ve işbu Sözleşme’nin Üye İşyeri tarafından dijital onay ile imzalanması ile başlayacaktır. Satıcı Ofisi’ne kayıt sırasında verilen bilgilerde oluşan her türlü değişiklik Üye İşyeri tarafından 7 (yedi) gün içinde TÖHAŞ’a bildirilmek zorundadır. Hatalı bilgi verilmesinden veya değişikliklerin bildirilmemesinden kaynaklı TÖHAŞ, Kullanıcı, diğer üçüncü taraflar nezdinde doğabilecek her türlü zarardan Üye İşyeri sorumlu olacaktır.

 

7.2   İşbu Sözleşme çerçevesinde Üye İşyeri’nin Çevrimiçi Platform’da Satıcı olmak istemesi halinde işbu Sözleşme’yi onaylaması ve Ek-1’de bulunan “Paycell Sanal Pos Uygulaması Başvuru Formu”nda yer alan belgeleri tam ve eksiksiz biçimde elektronik ortamda sunmak suretiyle Satıcı Ofisi’ne yüklemesi şarttır. Satıcı tarafından bu belgeler eksiksiz olarak sunulsa da TÖHAŞ’ın Satıcı’nın Çevrimiçi Platform’da faaliyet gösterme konusundaki başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem TÖHAŞ nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir. Satıcı, Satıcı’ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde TÖHAŞ’a bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür. Belgelere ilişkin hatalı bilgi verilmesinden veya değişikliklerin bildirilmemesinden kaynaklı TÖHAŞ, Kullanıcı ve diğer üçüncü taraflar nezdinde doğabilecek her türlü zarardan Satıcı sorumlu olacaktır.

 

7.3   Satıcı, Satıcı Ofisi’ne üye olduğu esnada, Web Sitesi’nde ve Çevrimiçi Platform’da yer alan kurallara ve Kullanıcılar’a sağlayacağı ürün ve hizmet içeriğine uygun olan bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak, profil sayfasına erişebilmek ve Çevrimiçi Platform’da işlem yapabilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı, e-mail adresinin doğrulanması için GSM numarasına gönderilen OTP kodunun girilmesinden sonra Platformu kullanmaya başlayacağını, şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu doğrultuda kendi Satıcı Ofisi üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerde bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir yetkisiz işlem durumunda, Üye İşyeri, işlemin geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir.

 

7.4   Çevrimiçi Platform’da ürün ve hizmetlerini Kullanıcılar’a sunmak isteyen Satıcılar, ürün ve hizmetlerine ilişkin her türlü reklam ve ilanın Çevrimiçi Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için TÖHAŞ ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

7.5   Üye İşyeri, Satıcı olarak Çevrimiçi Platform’dan faydalanmak istemesi halinde, Ödeme Koruma Sistemi’ne uygun davranmayı taahhüt eder. Ödeme Koruma Sistemi’ne göre Kullanıcı ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli Paycell havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde Kullanıcı’ya ulaştırdıktan sonra, Kullanıcı ürünü inceleyerek ürünün teslim alınmasından itibaren 48 (kırksekiz) saat içerisinde siparişe onay verir. Bu onay ile ödeme Paycell havuz hesabından Satıcı’nın hesabına aktarılır. 48 (kırksekiz) saat içerisinde onaylanmayan siparişler Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve ödeme Paycell hesabından Satıcı hesabına aktarılır. Satıcı, Pazar Yeri’nden Ödeme Koruma Sistemi’ne ilişkin tüm hüküm ve şartlara erişim sağlayabileceğini, bunları anladığını, bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt ederek TÖHAŞ’ı söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirir.

 

7.6   Üye İşyeri, Web Sitesi ve Çevrimiçi Platform üzerinde yayımlayacağı içeriğin ve ürünlerin yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uygun olmasından, aldatıcı ve/veya yanıltıcı unsurlar içermemesinden, Üye İşyeri’nin ilgili içeriği Kullanıcılar’a satmaya yetkili ve gerekli izinleri almış olmasından münhasıran sorumlu olup ilgili içeriğin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini taahhüt etmektedir. Aksi bir durumun ortaya çıkması halinde Üye İşyeri, TÖHAŞ ve ilgili üçüncü kişilere karşı sorumlu olacaktır. TÖHAŞ işbu halde Sözleşme’yi derhal ve hiçbir tazminat yükümlülüğü olmaksızın feshedebilecektir.

 

7.7   Üye İşyeri, TÖHAŞ’ın önceden yazılı rızası alınmaksızın Web Sitesi’nde ve Çevrimiçi Platform’da yer alan içeriği tamamen veya kısmen ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Üye İşyeri yapacağı iletişimlerde Elektronik Ticaretin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına uyacak, Kullanıcılar’a spam veya zincirleme e-posta / SMS göndermeyecektir.

 

7.8   Üye İşyeri, Uygulama üzerinden Kullanıcılar’a ulaştırdığı mal ve/veya hizmetlere ilişkin olarak akdedilecek ve TÖHAŞ tarafından hazırlanıp kendisine iletilecek Mesafeli Satış Sözleşmesini Çevrimiçi Platform üzerinden yapılacak satışlarda Müşteri ile birlikte imzalamakla yükümlüdür. Üye İşyeri, Mesafeli Satış Sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, TÖHAŞ’ın işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Kullanıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal düzenlemeden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye İşyeri, Web Sitesi ve Çevrimiçi Platform üzerinden Kullanıcılar’a ulaştırdığı tüm ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinden, ayıbından, mevzuata uygunluğundan, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden, kullanımından, bunlara ilişkin yapılan ödemelerden, cayma hakkının kullanılması ve iadeler ile ayıplı mal veya hizmetlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını ve Kullanıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede (her halükarda ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde) dönüş yapacağını ve Kullanıcı talep, şikayet ve görüşlerine ilişkin olarak kendisine ait çağrı merkezi/müşteri hizmetleri kanalları üzerinden Kullanıcılar’a hizmet sunmakla yükümlü olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

7.9   Üye İşyeri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, başta Kullanıcılar’ın verileri olmak üzere kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Üye İşyeri, Hassas Ödeme Verisi tutmayacağını taahhüt eder.

 

7.10                       Üye İşyeri, Ters İbraz ve iade taleplerinin muhatabının münhasıran kendisi olduğunu, bu hususta TÖHAŞ ve/veya bankalar ile Kullanıcılar’dan gelebilecek talepleri bizzat karşılayacağını, bu hususlara ve işbu madde altındaki diğer Üye İşyeri sorumluluklarına dair TÖHAŞ’a iletilen taleplerin TÖHAŞ tarafından kendisine yönlendirileceğini, TÖHAŞ’ın ilgili sebeplerden herhangi bir ad altında herhangi bir tarafa ödeme yapması, herhangi bir şekilde sorumlu tutulması, yasal işleme tabi olması vb. gibi durumlarda TÖHAŞ’ın zararlarını herhangi başkaca bir yasal işleme gerek kalmaksızın ilk talepleri üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.11                       Üye İşyeri, Satıcı Ofisi’ne kayıt esnasında beyan ettiği sosyal medya hesaplarının doğru olduğunu, Çevrimiçi Platform’da satışa çıkardığı ürün özelliklerinin tam, doğru bir şekilde yazdığını ve satışa uygun şekilde fotoğrafladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Çevrimiçi Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; bu bilgi ve belgeleri üçüncü kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı, aksi halde TÖHAŞ’ın bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Görsellerin Üye İşyeri tarafından TÖHAŞ’a verilmesi halinde Üye İşyeri ürün görsellerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın TÖHAŞ’a, üçüncü kişilere de kullandırabilecek şekilde basit ruhsat verdiğini/vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.12                       Üye İşyeri, Alıcı’nın talebi veya şikâyeti doğrultusunda iade ettiği ürün bedellerine ilişkin toplam tutarın, aynı dönemde almaya hak kazandığı hak ediş tutarından fazla olması durumunda, TÖHAŞ’a aradaki fark kadar borçlanacağını, iade tutarının TÖHAŞ tarafından sonraki ödeme dönemlerinde almaya hak kazandığı hak ediş tutarlarından herhangi bir ön ihtara gerek olmaksızın tahsil edilebileceğini, toplam iade tutarının hak edişinden fazla olması ve aradaki farkın 4 (dört) hafta boyunca hakedişten karşılanamaması durumunun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini ve bu tutarın tahsili için yapılacak masraflar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü doğrudan ve dolaylı zararını ilk yazılı talebine istinaden karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Bu halde, bedelin bır kısmı veya tümü herhangi bir şekilde Üye İşyeri’ne aktarılırsa (vadeli satışlarda ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), Üye İşyeri, TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğun olmadığını, kararlaştırılan komisyon tutarını ödemekten imtina edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.13                       Üye İşyeri, Web Sitesi ve Çevrimiçi Platform üzerinden gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Web Sitesi ve Çevrimiçi Platform’da belirtilen tüm şart ve koşullara, TÖHAŞ ve Kullanıcılar ile yapacağı sözleşmelere, bu taraflar ile TÖHAŞ arasındaki anlaşmalara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Web Sitesi’nde Satıcı olarak yer almak isteyen Üye İşyeri, tüm bu hususlara uygun hareket etmenin yanı sıra işbu Sözleşme eklerinden Ek-1: “Paycell Sanal Pos Uygulaması Başvuru Formu”nda yer alan Gerekli Belge Listesi’nde mevcut gereklilikleri sağlayacağını, Ek-3: Satış ve İlan Koşulları’na riayet edeceğini Ek-4: Yasaklı Ürünler Listesi’nde yer alan ürünlere ilişkin ilan yayınlamayacağını ve bu ürünlerin satışını gerçekleştirmeyeceğini, Yasaklı Ürünler Listesi’nin içeriğini sürekli olarak takip edeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye İşyeri’nin bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır. TÖHAŞ, yasaklı ürünler listesinde yer alan ürünlerin Üye İşyeri tarafından teşhir edildiği/satıldığı hususunu tespit etmesi halinde, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini tazminatsız derhal feshetme hakkına haizdir. Üye İşyeri’nin, Web Sitesi ve Çevrimiçi Platform’a entegre olma ve sözleşme hazırlık sürecinde veya sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra teşhir edeceği ürünle ilgili bilgilerin doğru olmadığının veya yasaklı ürünler listesine girdiğinin tespiti halinde TÖHAŞ’ın bundan kaynaklanan tüm doğrudan ve dolaylı zararlarını ilk talebine istinaden karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.14                       Üye İşyeri, Sözleşme’nin yürürlük süresi boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren 2 (iki) yıl süre boyunca TÖHAŞ’ı ve TÖHAŞ’a ait markaları kötüleyici veya bunları hedef gösteren, söz konusu markaların ve TÖHAŞ’ın ticari itibarını zedeleyecek beyan, eylem ve söylemlerde bulunmayacağını, işbu Sözleşme tahtındaki haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini ifa ederken iyiniyet ve dürüstlük ilkelerine uyacağını, haksız rekabet teşkil edecek fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.15                       Üye İşyeri Web Sitesi’nde ve Çevrimiçi Platform’da kendisi tarafından yayımlanan her türlü içerik üzerinde hak sahibi olmaya devam edecek olup söz konusu içeriğin, Web Sitesi reklam ve tanıtımı için hazırlanan ekran görüntüleri, görsel ve içerikte kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi bedelsiz ve süresiz olarak olarak TÖHAŞ’a tahsis ettiği ve ilgili görsel ve içeriklerde değişiklik olması halinde ilgili değişikliği değişikliğin uygulanmasında 1 (bir) ay önceden TÖHAŞ’a yazılı olarak bildirmeyi kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

7.16                       Üye İşyeri faaliyetlerini iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, TÖHAŞ’ın Web Sitesi’ne ilişkin kullanım koşullarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda TÖHAŞ’ın kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

7.17                       Üye İşyeri, Alıcı’yla yalnızca TÖHAŞ’ın sahipliğindeki Çevrimiçi Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve ticari faaliyette bulunacaktır. Çevrimiçi Platform aracılığıyla iletişime geçtiği Kullanıcılar’ı Paycell dışından ürün ve hizmet alışverişine teşvik etmeyeceğini, kendisine bu yönde gelen teklifleri reddedeceğini, Alıcı ile TÖHAŞ’ın rızası olmaksızın iletişime geçmeyeceğini, hiçbir surette TÖHAŞ indirim ve kampanyalarını manipüle etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

7.18                       TÖHAŞ, Üye İşyeri’nin işbu Sözleşme dahilindeki taahhütlerine uymadığı hususunda makul şüpheye kapılması halinde herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. Üye İşyeri, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hak ve yükümlülüklere uygun davranılmasının sağlanması amacıyla, TÖHAŞ tarafından kendi performanslarına göre derecelendirmeye tabi tutulabileceğini, derecelendirme sonuçlarına göre ödül veya yaptırım uygulanabileceğini (Üye İşyerinin Çevrimiçi Platform’a erişimini sınırlandırma veya iptal etme ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı hakkında TÖHAŞ’a bildirilen ve uyarılara rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı ve düzeltmelerin yapılmadığı şikayetlerle ilgili TÖHAŞ, Çevrimiçi Platform’u ve Satıcı Ofisi’ni Üye İşyeri’ne kapatma, üyeliği dondurma ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm önlemleri alma hakkını saklı tutar.

 

7.19                       Üye İşyeri Web Sitesi üzerinden gerçekleştirmekte olduğu faaliyetleri kesintisiz şekilde sunmakla yükümlü olup, ilgili faaliyetleri yürütmeye geçici veya süresiz olarak son vermesi ve/veya Web Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerin niteliği ve/veya akışında herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu 3 (üç) ay önceden TÖHAŞ’a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 

7.20                       Üye İşyeri, TÖHAŞ aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde TÖHAŞ’ın kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Üye İşyeri tarafından, talep edilen süre içinde TÖHAŞ’a temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza Üye İşyeri’ne rücu edilecektir.

 

7.21                       Üye İşyeri, işbu Sözleşme kapsamında kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli tüm hak ve yetkileri haiz olduğunu, işbu Sözleşme’nin kendisinin, önceden hak sahipleri ve/veya üçüncü kişilerle akdedilmiş sözleşmelere, mahkeme yahut idari ve icra organlarının kararlarına aykırı bulunmadığını ve bunları ihlal etmediğini; işbu Sözleşme’nin ifası dolayısıyla herhangi bir hak sahibi ve/veya üçüncü şahsın haklarını ihlal etmediğini kabul ve beyan eder. Ayrıca Üye İşyeri, üçüncü kişilerle imzalamış olduğu sözleşmelerin ve/veya mevcut hukuki/ticari ilişkilerinin işbu Sözleşme'nin ifasını etkiler nitelikte olmadığını, işbu Sözleşme'de kendisine yüklenen edimlerin ifasına engel teşkil etmediğini kabul ve taahhüt eder.

7.22                       Üye İşyeri, işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili olarak; üçüncü kişiler tarafından kendisi aleyhine açılmış herhangi bir dava/icra takibini derhal veya kendisi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak herhangi bir dava/icra takibinde ise bu dava/takibi başlatmadan evvel TÖHAŞ’a yazılı bildirimde bulunacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

 

 

Madde 8: Sınırlı Sorumluluk

8.1   TÖHAŞ, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca sözleşmesel yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan doğrudan zararlardan sorumlu olacaktır. TÖHAŞ, kusurunun bulunmadığı hallerde veya üçüncü şahıslar nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu olmaz.  

 

8.2   Üye İşyeri, TÖHAŞ’ın Web Sitesi üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerik ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı TÖHAŞ’ın sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

8.3   TÖHAŞ, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Web Sitesi’nin Üye İşyeri tarafından kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Web Sitesi ve dahilindeki içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup bu kapsamda TÖHAŞ’ın bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. TÖHAŞ, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

 

8.4   Üye İşyeri, Web Sitesi ve Çevrimiçi Platform üzerinden sunulan içerik, ürün ve hizmetlere erişim kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Web Sitesi ve Pazar Yeri’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

8.5   İşbu Sözleşme kapsamında Üye İşyeri’nin taahhüt ve yükümlülükleri nedeniyle TÖHAŞ’a yönlendirilebilecek her türlü iddia ve talebin tek muhatabı Üye İşyerı olup, bu kapsamda TÖHAŞ’a katlanmak zorunda kalacağı idari, adli para cezasına veya Abone/Kullanıcılara ödenecek tazminat vs. dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü doğrudan ve dolaylı zararı Üye İşyeri’ne rücu edilecektir. Üye İşyeri, işbu halde tek muhatap ve asıl sorumlunun kendisi olduğunu ve herhangi bir sebeple TÖHAŞ’a rücu etmeyeceğini, resmi makamlardan, hak sahiplerinden ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşlardan gelebilecek her türlü talepten ve uzlaşmazlıklardan ve bunların hukuki, idari ve cezai sonuçlarından tek başına sorumlu olduğunu, bu hususta TÖHAŞ’ın her ne ad altında olursa olsun hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

8.6   Üye İşyeri, kusuru olsun/olmasın taahhüt ve yükümlülüklerine aykırılıkları nedeniyle TÖHAŞ’ın uğrayabileceği her türlü zararı, ilk talebi üzerine, başka bir hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ödeyecek ve işbu Sözleşme mucibince kendisine ödenmiş tutarları, TÖHAŞ’ın gerek Sözleşme’den gerek yasadan kaynaklanan fazlaya ilişkin her türlü talep hakkı saklı kalmak üzere, TÖHAŞ’a iade edecektir.

 

8.7    Üye İşyeri, Sözleşme süresi içinde, TÖHAŞ’tan her ne nam altında olursa olsun alacak/kar kaybı/varsa ortaya çıkmış zarar vs. ye yönelik olarak herhangi bir talepte bulunmayacağını bunlardan feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.8               Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde ve/veya TÖHAŞ’ın işbu Sözleşme kapsamında kendisine tanınan herhangi bir fesih hakkını kullanmaksızın Sözleşme süresi içinde, (a) Sözleşme’de belirtilen cezai şart ve tazminat dahil tüm hak, alacak ve zararlarını, (i) Üye İşyeri’nin ibraz etmiş olduğu varsa teminat mektubunu nakde çevirme ve/veya (ii) nakden talep etme ve/veya (iii) Üye İşyeri’nin varsa alacaklarından mahsup etme suretiyle tahsiletme veya (b) Üye İşyeri’nin Sözleşme kapsamında TÖHAŞ’tan olan alacaklarını geçici olarak durdurma hakkı saklıdır.

 

 

Madde 9: Harcama İtirazlarında Sorumluluk

9.1   Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödemenin TÖHAŞ’a iletilmesi halinde TÖHAŞ işbu Sözleşme’de belirtilen koşullarda ödemeyi Üye İşyeri’ne aktaracaktır. Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödemenin TÖHAŞ’a aktarılamaması halinde, TÖHAŞ’ın ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Üye İşyeri’ne ait sanal kanalları üzerinden yapılacak ödemeler 3D güvenlik doğrulama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Taraflar, bir işlemin 3D güvenlik doğrulamaları kullanılmaksızın gerçekleşmesi halinde bu işlemler için gelecek itirazlar, geri bildirimler ve ters ibraz riskinin Üye İşyeri sorumluluğunda olduğu konusunda mutabıktırlar.

9.2   Müşteri’nin harcama itirazı üzerinde ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödemenin yetkilendirilmeden veya hatalı olarak gerçekleştiğinin veya Müşteri’nin ürün ve/veya hizmeti ayıplı olarak aldığı veya hiç almadığının TÖHAŞ’a bildirilmesi halinde, Üye İşyeri hesabına kısmi bloke konulacaktır. Üye İşyeri bu itirazları Platform’da mevcut arayüzde görüntüleyebilecek ve bu itirazlara karşı itirazın geldiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde bilgi ve belgelerini TÖHAŞ’a iletebilecektir. Söz konusu 7 (yedi) günlük süre içerisinde Üye İşyeri herhangi bir bilgi veya belge sunmaz ya da itirazı kabul ederse konulan bloke kaldırılmayacak ve bedel, Üye İşyeri’ne aktarılmamış ise aktarım gerçekleştirilmeden Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısına gönderilecek, bedel aktarılmış ise de Üye İşyeri 10 (on) gün içerisinde bedeli Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmak üzere TÖHAŞ’a geri gönderecek veya TÖHAŞ kendi kararı doğrultusunda ilgili tutarı Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup edecektir. Bu gibi durumlarda Üye İşyeri, TÖHAŞ’ın işbu Sözleşme kapsamında verdiği hizmetler karşılığında aldığı hizmet bedelini iade etmesini talep edemez.

9.3   Üye İşyeri, Müşteri’nin harcama itirazına itiraz ettiğinde, arayüze yükleyerek TÖHAŞ’a ilettiği evraklar (ödemenin kart hamili tarafından yapıldığını gösteren sözleşme, fatura, imzalı kargo tutanağı vb.) Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısına iletilecek ve bu aşamadan sonra Üye İşyeri’nin karşı itirazının sonucu beklenecektir. Karşı itirazın olumsuz sonuçlanması durumunda söz konusu bloke kaldırılmayacak, bedel aktarıldı ise de Üye İşyeri 10 (on) gün içerisinde bedeli Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarmak üzere TÖHAŞ’a geri gönderecek veya TÖHAŞ kendi kararı doğrultusunda ilgili tutarı Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup edecektir. Karşı itirazın olumlu sonuçlanması halinde ise konulan bloke kaldırılacaktır. Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla, daha önce neticelenmiş bir işlemle ilgili harcama itirazını tekrarlama hakkı mevcuttur. Tekrar iletilen bir harcama itirazı sonucunda neticenin değişmesi durumunda TÖHAŞ, değişen karara uygun şekilde işlem tutarını tekrar bloke edebilir veya konulmuş bir blokeyi kaldırabilir. Üye İşyeri, yaptığı satışlara gelen tüm harcama itirazlarını, TÖHAŞ’a bildirilen e-mail adresi üzerinden takip edebilecektir.

9.4   TÖHAŞ, özellikle aşağıdaki durumlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, şüpheli işlemlerde, hatalı/yetkisiz işlemlerde, Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından kendisine bir bildirim yapılması veya harcama itirazı iletilmesi halinde işlem tutarlarını sistem ortağı veya Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme işlemine ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Üye İşyeri’ne ödeme yapmama veya kendi kararı doğrultusunda işlem bedelini Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısına iade etme hakkına sahiptir:

-          Ödeme işleminin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

-          Ödeme işleminin, ödeme işleminde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

-          Satışı hukuka ya da bu Sözleşme’ye aykırı olan ürün ve/veya hizmetlerin satışının yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

-          Ödeme işleminin, ödeme işleminde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışına yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

-          Ödeme işleminin gerçek bir ödeme işlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

Harcama itirazlarında, işlemin yapıldığı Banka’nın itirazı kabul etmesi halinde itiraz konusu tutar Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısına iade edilecektir.

 

9.5   Yukarıda belirtilen şekilde şüpheli işlemlerde, hatalı/yetkisiz işlemlerde, Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından kendisine bir bildirim yapılması veya harcama itirazı iletilmesi ile Müşteri’nin ürün iadesi gerçekleştirerek geri ödeme talep etmesi nedeniyle TÖHAŞ’ın Müşteri’nin ödeme hizmeti sağlayıcısı veya Müşteri’ye herhangi bir şekilde geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması halinde uğrayacağı tüm zarar ve ziyan Üye İşyeri’ne rücu edilecek ve Üye İşyeri tarafından TÖHAŞ’ın ilk talebine istinaden tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. TÖHAŞ’ın bahsi geçen durumlarda ilgili bedelleri Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

9.6   Üye İşyeri işlemlerinde oluşan harcama itirazlarının tekrarlayan bir şekilde devam etmesi halinde, Üye İşyeri işlemlerine ilişkin olarak TÖHAŞ’a ulaşan her bir harcama itirazı başına 35,00 TL, yabancı para birimi ile yapılan ödeme işlemlerinde ise belirlenen cezai şart tutarının TCMB tarafından ilan edilen efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak yabancı para birimi karşılığı ceza uygulanacaktır. Üye İşyeri, söz konusu cezai şart tutarlarının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul eder. Buna ek olarak TÖHAŞ, Üye İşyeri’ne harcama itirazlarının devam etmesi halinde TÖHAŞ’ın Üye İşyeri’nin üyeliğini askıya alma yahut Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır. Üye İşyeri’nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır.

9.7   Herhangi bir Müşteri’nin ödemesinin TÖHAŞ tarafından iade edilmesi durumunda ilgili işleme ilişkin vergiler Üye İşyeri’nden mahsup veya ödeme yolu ile TÖHAŞ tarafından tahsil edilecektir.

9.8   İşbu Madde 9 Harcama İtirazlarında Sorumluluk kapsamında gerçekleşen harcama itirazı nedenli iade işlemlerinin tekrarı halinde TÖHAŞ Üye İşyeri’ne bu işlemlerin azaltılması yönünde yazılı olarak bir uyarıda bulunacaktır. Söz konusu uyarıya rağmen bu işlemlerin devam etmesi halinde TÖHAŞ’ın Üye İşyeri üyeliğini askıya alma yahut Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır. Üye İşyeri’nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.

 

Madde 10: Cezai Şart ve Tazminat

7.1          Üye İşyeri, Sözleşme konusu iş veya hizmeti ifası sırasında herhangi bir sebeple ortaya çıkacak arıza, aksama, gecikme, kötü niyetli ve/veya Dolandırıcılık ve Suistimal’e açık kullanım, “vitrin. paycell.com.tr” linkinde yer alan veya TÖHAŞ tarafından yazılı olarak ve/veya e-mail yoluyla bildirilen, her bir TÖHAŞ Hizmeti bazında belirlenmiş standartlara ya da işbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birini kısmen ya da tamamen yerine getirmemesi durumu ve/veya yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için yıllık cironun %50’sini aşmamak kaydıyla TÖHAŞ tarafından belirlenecek ceza-i şartı nakden ve peşinen ilk talebinde herhangi bir yargı kararına gerek kalmaksızın TÖHAŞ’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme kapsamında veri güvenliği ile ilgili bir ihlal olması durumunda Üye İşyeri aleyhine yıllık hacim üzerinden %10 oranında ceza kesilecektir. TÖHAŞ’ın ilgili tutarı Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklı olup, bu şekilde bir ihlal halinde sağlanan TÖHAŞ Hizmetleri’ni tamamen veya geçici olarak durdurma ve/veya Sözleşme’yi anında feshetme ve ceza tutarını aşan zararın giderilmesini isteme hakkı saklıdır. TÖHAŞ’ın işbu maddede bahsedilen cezai şart/cezayı aşan zararını talep hakkı da saklıdır.

7.2          Üye İşyeri’nin Sözleşme ile yürürlükte bulunan düzenlemelere aykırı hareket etmesi nedeniyle ve/veya ürün/hizmet/servisleri eksiksiz olarak temin veya teslim etmemesi ve bu sebeple Müşteriler’den herhangi bir şikayet gelmesi, Sanal POS Ödeme Servisi’nin sağlanması amacıyla anlaşılmış bulunan banka ve sair üçüncü kişiler nezdinde zararların meydana gelmesi durumlarında veya bu durumlardan kaynaklı olarak TÖHAŞ’ın mahkum edileceği ve/veya maruz kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülüklerden (her türlü doğrudan ve dolaylı zararlar, Müşteri talepleri ve Kurum tarafından uygulanabilecek yaptırımlar dahil) Üye İşyeri sorumlu olup, Üye İşyeri bunları hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan ve TÖHAŞ’ın ilk yazılı talebini takip eden 3 (üç) gün içinde, TÖHAŞ’a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye İşyeri, bu kapsamda özellikle TÖHAŞ Hizmetleri dâhilinde sunulacak ürün/hizmet/servislere ilişkin olarak TÖHAŞ’ın ödemek zorunda kalacağı her türlü ceza, masraf ve tazminat vb. mali yükümlülükleri işbu maddede belirtilen şekilde ve sürelerde karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TÖHAŞ, bahsedilen ceza, masraf ve tazminatları Üye İşyeri’nin TÖHAŞ‘tan alacağından mahsup etme hakkını saklı tutar.

7.3          Üye İşyeri’nden gelecek her türlü hatalı bilgiden oluşacak zararlar da talebin tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde zararı tazmin edilecektir.

İşbu cezai şart maddesi TÖHAŞ’ın, Üye İşyeri’nden Sözleşme’deki yükümlülüklerini aynen ifasını ve tüm zararlarını talep etmesine engel nitelikte değildir.

7.4           

7.5          TÖHAŞ’a ait veya lisanslı marka, logo amblem kullanımına ve benzeri her türlü fikri mülkiyet hak konusu ürün ve materyale ilişkin Üye İşyeri’nin taahhütlerine aykırı bir kullanım nedeniyle TÖHAŞ markasının zarar görmesi, itibar kaybı oluşması durumunda ilgili zarar Üye İşyeri tarafından tazmin edilir.

7.6          TÖHAŞ’ın işbu madde kapsamında tahsil edeceği her türlü cezai şart, tazminat vs. tutarı Üye İşyeri’ne yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkı saklıdır.

7.7          Üye İşyeri tarafından Müşteriler’e sunulan ürün/hizmet/servislerin temin veya teslimi ile ilgili TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ürün/hizmet/servislerin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini sağlamak Üye İşyeri’nin yükümlülüğündedir. Anılan sorumluluğun yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda TÖHAŞ’ın Sözleşme’yi herhangi bir tazminat yükümlülüğü altına girmeksizin tek taraflı olarak derhal feshetme ve/veya bu sebepten oluşabilecek her türlü zarar, ceza ve masrafı Üye İşyeri’nden tazmin etme hakkı saklıdır. Müşteri tarafından satın alınan ürünün kargo ile teslim edilmesi durumunda, ürünü teslim alan kişinin ıslak imzasının alınması gerekli olup, alınmadığı takdirde olası bir ters ibraz durumunda tüm sorumluluk Üye İşyeri üzerindedir. Üye İşyeri, kendisine ait, ürün/hizmet/servise ilişkin olarak çıkabilecek her türlü ihtilafta TÖHAŞ’ın taraf olmadığını burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın; Müşteri’nin işleme itiraz etmesi, ürün/hizmet/servisi iade talep etmesi, ayıplı ürün/hizmet/servis iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan ihtilaflar ve 3. kişi ve/veya kuruluşlardan gelebilecek talepler ile ürün/hizmet/servisi bedelinin Müşteri’den tahsil edilememesi durumu dahil her türlü talep, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde TÖHAŞ’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu konularda Müşteriler’e, 3. kişi ve/veya kurumlara karşı tek sorumlu ve tek muhatabın kendisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 8. Sözleşme’nin Süresi

Sözleşme, Üye İşyeri tarafından dijital ortamda onay verilmesi ile yürürlüğe girecek olup, Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalır. Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte varsa Taraflar arasındaki aynı konuda akdedilmiş sözleşmeler ve ekleri kendiliğinden sona erecektir.

 

Madde 9. Sözleşme’nin Feshi

9.1     Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen talebe rağmen ilgili ihlalin 7 (yedi) iş günü hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir. İhlalin Üye İşyeri’nden kaynaklı olması durumunda TÖHAŞ bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde kendi tercihine göre geçici olarak Sözleşme’yi askıya alma veya sunulan TÖHAŞ Hizmetleri’ni Üye İşyeri için durdurma hakkını da kullanabilecektir. TÖHAŞ, bu hallerde herhangi bir ihbar süresi vermeksizin sözleşmeyi derhal tazminatsız feshetme hakkını saklı tutar.

9.2     Üye İşyeri’nin Mevzuat’a aykırı herhangi bir eyleminin tespit edilmesi veya herhangi bir fiiliyle işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde işbu Sözleşme TÖHAŞ tarafından herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin tazminatsız derhal feshedilebilecektir.

 

TÖHAŞ, herhangi bir zamanda 15 (onbeş) gün öncesinde yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Bu durumda Üye İşyeri fesih tarihine kadar TÖHAŞ tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

9.3      

9.4     TÖHAŞ’ın Kanun kapsamında Kurum’dan/Banka’dan temin ettiği izinlerin iptali veya sona ermesi halinde işbu Sözleşme TÖHAŞ’ın yapacağı bildirime istinaden TÖHAŞ tarafında herhangi bir tazminat yükümlülüğüne neden olmaksızın feshedilecektir.

9.5     Sözleşme kapsamında hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde TÖHAŞ Üye İşyeri’ne sunduğu TÖHAŞ Hizmetleri’ni askıya alabilecektir. Bu durumda TÖHAŞ (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Üye İşyeri’ni bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri yeniden Üye İşyeri kullanımına sunacaktır.

 

10.5. Taraflar, aşağıdaki koşulların varlığı halinde, işbu Sözleşme’yi süresinden evvel tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin feshetme hakkına sahiptir:

 

         i.            Taraflardan herhangi birinin, Sözleşme süresi boyunca diğer Tarafın işbu Sözleşme’de belirtilmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya diğer Taraf’ın haklarını ihlal etmesi ve ihlali sona erdirmesi için noter aracılığı ile yapılan yazılı bildirimden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ihlale son vermemesi,

       ii.            Üye İşyeri’nin, ve/veya bunların ortaklarının, çalışanlarının, yetkililerinin, danışmanlarının, tedarikçilerinin ve/veya bunları temsil ve ilzama yetkili kişilerin; suç teşkil edecek nitelikte 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Kanun Hükmünde Kararnameler ve sair ilgili mevzuat kapsamında ulusal/uluslararası güvenliği, kamu düzenini ihlal eden faaliyet ve eylemlerde bulunduklarına ve/veya anılan faaliyetlerde bulunan kişi veya kurumlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde bulunduklarının TÖHAŞ tarafından değerlendirilmesi ve/veya buna ilişkin herhangi bir resmi makam kararının (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, gerçek kişiler hakkında gözaltı, tutuklanma, hükümlülük kararı verilmesi; emniyet/güvenlik birimleri veya savcılık makamınca soruşturma açılması; tüzel kişilere ise kayyum atanması hakkında karar verilmesi v.b.) alınmış olması halinde TÖHAŞ’ın işbu Sözleşme'yi tazminat, ceza, masraf vs. ödemeksizin, tek taraflı derhal fesih ve varsa Üye İşyeri’nin tahakkuk etmiş alacakları da dahil olmak üzere her türlü alacağını ödememe hakkı saklıdır.

 

10.6. Bu Sözleşme’nin sona ermesi veya feshi yalnızca Taraflar'ın ilişkisini etkileyecek; Üye İşyeri’nin Web Sitesi üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Kullanıcılar’a karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

 

10.7. Üye İşyeri, işbu Sözleşme kapsamında aksi belirtilmedikçe Sözleşme süresince ve sona erdikten sonra dahi doğrudan ya da dolaylı surette, üçüncü kişilere, umuma yahut herhangi bir makama TÖHAŞ ile arasındaki Sözleşme/buna bağlı kurulan ticari ilişki ve sair herhangi bir hususta bir açıklama yapmayacak ve TÖHAŞ aleyhine herhangi bir eylemde bulunmayacaktır. Üye İşyerı, ilgili mevzuat kapsamında TÖHAŞ, Sözleşme ve/veya buna bağlı kurulan ticari ilişki ile ilgili bir açıklama yapmasının zorunlu olması halinde TÖHAŞ’ın önceden yazılı iznini almak zorundadır. Ancak Üye İşyeri her halükarda TÖHAŞ’ın adını, ticari itibarını, markasını zedeleyebilecek şekilde davranmayacaktır.

 

10.9. Sözleşme’nin feshi veya sona ermesi halinde her bir Taraf diğerine ait kendi nezdinde her türlü bilgi ve belgeyi derhal iade edecek, iadesi mümkün olmayanları silecek veya mevzuat kapsamında muhafazası gerekenleri her türlü güvenlik/gizlilik önlemini almak suretiyle koruyacaktır.

 

10.10. Taraf’ların işbu Sözleşme’de yer alan gizlilik ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükleri Sözleşme’nin sona ermesi veya feshinden sonra da devam edecektir.

 

10.11. Üye İşyeri, Sözleşme'nin TÖHAŞ tarafından yukarıdaki maddede anılan sebeplerle feshi hallerinde sair bir neden öne sürerek TÖHAŞ’tan herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Sözleşme'nin feshi veya herhangi bir sebeple sona ermesi, Taraflar’ın fesih anına kadar doğmuş olan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple fesholması/sona ermesi sürecinde Üye İşyeri, TÖHAŞ’ın zararının doğmasına neden olacak iş ve eylemlerden kaçınmakla, üçüncü kişilere karşı TÖHAŞ’ın yazılı izni olmadan herhangi bir bilgi vermemekle, herhangi bir açıklama yapmamakla ve bu süreç içerisinde TÖHAŞ ile işbirliği yapmakla yükümlüdür.

 

 

 

Madde 11. Gizlilik, Bilgilerin Saklanması ve Bilgi Güvenliği

11.1           Üye İşyeri, Sözleşme konusu işlemlerin yapılması ile ilgili tüm bilgileri sadece Sözleşme amaçları için kullanmayı, Sözleşme’nin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde ettiği/edeceği bilgileri kanunen yetkili kılınan merciler dışında 3. şahıslara açıklamayacağını, bilgilerin güvenlik standartlarına uygun olarak alınması ve saklanmasını temin etmeyi, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu ve Taraflar arasında imzalanmış olan Gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder. Üye İşyeri Mevzuat kapsamındaki her türlü bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması başta olmak üzere gizlilik yükümlülüklerine uyacak olup Üye İşyeri’nin bu kapsamda bir aykırılığı neticesinde meydana gelen her türlü zarar TÖHAŞ’ın ilk yazılı talebinde ferileri ile birlikte tazmin edilecektir.

11.2           Üye İşyeri, Sözleşme kapsamındaki bilgilerin yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından talep edilmedikçe hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşamaz, kartın kullanımı sonucunda kart ve kart hamili ile ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere kart hamilinin yazılı rızasını almadan başkasına açıklayamaz, saklayamaz ve kopyalayamaz.

11.3           Üye İşyeri, kart bilgilerini üye işyeri anlaşması yaptığı kuruluş dışındaki şahıs veya kuruluşlarla paylaşamaz, satamaz, satın alamaz ve takas edemez.

11.4           Üye İşyeri, 6493 s. Kanun’un gizlilik, veri güvenliği ve benzeri ilgili hükümlerine uyacağını ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümlerine ve buna ilişkin alt düzenlemeler de dahil olmak üzere, kişisel verilerin tabi olduğu/olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyacağını, ilgili mevzuatın belirlediği/belirleyeceği tüm önlemleri, tedbirleri ve gereklilikleri tam, zamanında ve gereği gibi yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.5           Üye İşyeri, işbu Sözleşme çerçevesinde edindiği bilgiler içerisinde bulunan kişisel verileri KVKK’ya uygun olarak işleyeceğini ve KVKK’nın veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine uyarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve/veya erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla işbu Sözleşme’nin, KVKK’nın, ve ilgili mevzuatın öngördüğü güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını ve KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak ve  denetimini  kontrol etmek için TÖHAŞ’a ve gerekirse diğer resmi kurumlara raporlama yapıp, KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerek kendi bünyesi içerisindeki iç denetime gerekse TÖHAŞ’ın denetimine açık tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu çerçevede talep edilen her tür bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle ve bunlara ilişkin her türlü elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim ve kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmakla ve işletmekle yükümlüdür.

11.6           Üye İşyeri, TÖHAŞ’a aktardığı kişisel veriler dahil diğer her türlü bilgiyi hukuka uygun yollarla elde ettiğini ve bunları TÖHAŞ'a aktarmak için, ilgili kişileri KVKK’nın 10. ve 11. Maddesindeki hakları konusunda bilgilendirdiğini, gereken rızaları hukuka uygun şekilde aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.7           TÖHAŞ’ın denetim ve raporlamalar üzerine yapacağı değerlendirme neticesinde, denetimi engelleyici veya risk doğurucu hususların varlığına kanaat getirmesi ya da KVKK’da tanımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulunca(“Kurul”)  kişisel veri paylaşılmasının sınırlanması ve yasaklanması halinde veya Üye İşyeri tarafından KVKK ve Sözleşme hükümlerinin ihlali durumunda TÖHAŞ’ın Sözleşme’yi derhal ve tek taraflı olarak tazminatsız ve herhangi bir ceza, bedel ödemeksizin erken feshetme hak ve yetkisi mevcuttur. Bu halde Üye İşyeri; TÖHAŞ’ın gerek kendi nezdinde gerekse 3. Kişiler nezdinde doğmuş ve doğmuş ve doğacak her türlü zararlarını ve cezaları, faiz, masraf ver ferileri ile birlikte TÖHAŞ’ın ilk yazılı talebi üzerine, nakden ve defaten, derhal TÖHAŞ’a ödeyeceğini ve kabul ve beyan eder.

 

Üye İşyeri, Kullanıcılar’a ait Hassas Ödeme Verileri’nin gizlilik ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaktır. Üye İşyeri Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, saklamayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecek olup yürürlükteki uygulanabilir her türlü mevzuat kapsamındaki her türlü bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması ile ilgili yükümlülüklere uyacaktır.

11.8            

11.9           Üye İşyeri Sanal POS Ödeme Sistemi üzerinden geçen her türlü işlemin kaydının TÖHAŞ, Alt Yüklenicisi ve Özel Entegratör tarafından 10 (on) yıl süre ile saklanacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 

Madde 12. Uyuşmazlıkların Çözümü

Taraflar, Sözleşme’den veya Sözleşme’ye ilişkin doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğu hususunda mutabık kalmışlardır.

 

Madde 13. Genel Hükümler

13.1           Devir: Üye İşyeri, TÖHAŞ’ın ön yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen Sözleşme’yi ve Sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. TÖHAŞ, her zaman için Sözleşme’den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir, alt yüklenici kullanabilir veya Sözleşme’de belirtilen dışında Temsilciler kullanabilir.

13.2           Delil Sözleşmesi: Üye İşyeri, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, TÖHAŞ Hizmetleri’ne dair kayıtlar dahil olmak üzere TÖHAŞ’ın usulüne uygun olarak tutulmuş defter ve kayıtları ile ve bilgisayar kayıtlarının H.M.K. 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, TÖHAŞ’ın yemin teklifinden ber’i kılındığını ve işbu maddenin kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3           Tebligat: Üye İşyeri adres değişikliğini, faaliyet konusu değişikliğini, , işbu Sözleşme kapsamında kendisine tahsis edilen Satıcı Ofisi’nin adının değiştirilmesi, işyerinin satılması, kiralanması veya el değiştirmesi, devredilmesini anında TÖHAŞ’a noter aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür. Üye İşyeri, Sözleşme’deki adresinde değişiklik olduğunu noter aracılığıyla TÖHAŞ’a bildirmediği takdirde, önceki adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder. Bahsi geçen bildirimin yapılmamasından doğacak her türlü sorumluluk Üye İşyeri’ne ait olacaktır.

Sözleşme veya yürürlükteki mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi uyarınca karşı tarafı temerrüde düşürmeye, Sözleşme’yi feshe ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacaktır. TÖHAŞ, işbu Sözleşme kapsamında Üye İşyeri’ne yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Üye İşyeri’nin başvuru formunda belirttiği ve TÖHAŞ çağrı merkezi vasıtasıyla güncellediği elektronik posta adresine e-posta ile iletecektir. Üye İşyeri, Sözleşme kapsamındaki bilgilendirmelere ek bilgilendirme talebinde bulunduğu takdirde, bu talep TÖHAŞ tarafından kabul edildiği takdirde ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir.

13.4           Feragat ve Tadil: Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan haklarından herhangi birisini kullanmaması, kullanamaması veya bunların kullanılmasını ertelemesi, bu haklardan feragat olarak değerlendirilmeyecek ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemeyecektir.

Sözleşme’ye ilişkin yapılacak tadil, kabul, feragat, değişiklik ya da ilaveler Taraflar’ın karşılıklı ve yazılı mutabakatı olmadıkça geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilmeyecektir. Mevzuatla ilgili olarak önemli değişiklikler, Taraflar’ın bu hususta önceden yapacakları karşılıklı ve yazılı mutabakatla Sözleşme’nin metnine yansıtılacak ve geçerli olacaktır.

Sözleşme hükümleri, Taraflar’ın tabi olduğu mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Tarafların yetkili temsilcilerince imzalanmak kaydıyla yazılı mutabakat ile değiştirilebilir.

13.5           Sözleşme’nin Bütünlüğü: Sözleşme’nin herhangi bir hükmü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse yalnız sözü geçen hüküm geçersiz sayılacaktır. Sözleşme’deki bir hükmün geçersizliği Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflar’dan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, böyle bir hüküm yokmuş gibi, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli sayılacaktır.

13.6           Fikri Mülkiyet: Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. Taraflar’ın her birine ait ve/veya kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu unsuru kullanmaları ancak bu kapsamda açık bir yazılı anlaşma bulunması halinde mümkün ve bununla sınırlıdır.

13.7           Taraflar Arasındaki İlişki: Sözleşme ile Üye İşyeri ve TÖHAŞ arasında bir ortaklık, ortak girişim ya da acente ilişkisi kurulmamaktadır. Herhangi bir Taraf diğeri yerine başka bir kurumla anlaşmaya giremez.

13.8           Mücbir Sebep Halleri: Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan, Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşerî ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, TÖHAŞ lisansının geçici olarak durdurulması halleri mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen Taraf’ın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 90 (doksan) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

13.9           Damga Vergisi: Sözleşme’nin imzasından doğacak damga vergisi tutarı TÖHAŞ tarafından ödenecek, ilgili tutarın yarısı Üye İşyeri’ne fatura edilecektir.

 

[…] madde ve 5 Ek’ten oluşan Sözleşme hükümleri, Taraflar’ın karşılıklı mutabakatı ileÜye İşyeri tarafından dijital ortamda onay verildiği tarihte yürürlüğe girmiş ve Taraflarca kabul ve imza olunmuştur.

 

EK-1: Paycell Sanal POS Uygulaması Başvuru Formu

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Ve Aydınlatma Yükümlülüğü

EK-2: Çerçeve Ödeme Hizmeti Üye İşyeri (Sanal POS) Sözleşmesi Mali Yükümlülüklere İlişkin Ek Protokol

 

 

 

 

EK-1

 

PAYCELL SANAL POS UYGULAMASI BAŞVURU FORMU

 

ALINMASI GEREKEN BELGELER:

 

Sermaye Şirketleri için:

1.       Vergi Levhası

2.       Firma Yetkisi Nufüs Cüzdanı/Ehliyet/Pasaport Fotokopisi

3.       %25’den Büyük Paylı Ortak Varsa Ortakların Nufüs Cüzdanı/Ehliyet/Pasaport Fotokopisi

4.       İmza Sirküleri

5.       Ticaret Sicili Gazetesi

6.       IBAN Bilgisi İçeren Dekont ya da Hesap Cüzdan Fotokopisi

7.       Güncel Faaliyet Belgesi

 

Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık için:

1.       Vergi Kimlik Numarası / T.C. Kimlik Numarası

2.       Firma Yetkisi Nufüs Cüzdanı/Ehliyet/Pasaport Fotokopisi

3.       Güncel Faaliyet Belgesi

4.       İmza Sirküleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronik Ticari İleti Gönderim İzni: Sözleşme kapsamında verdiğim iletişim bilgilerime, TÖHAŞ ve Turkcell İletişim Hizm. AŞ. ve Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. başta olmak üzere Turkcell Grup Şirketleri ürünlerinin tanıtım ve pazarlanması amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2: Çerçeve Ödeme Hizmeti Üye İşyeri (Sanal POS) Sözleşmesi Mali Yükümlülüklere İlişkin Ek Protokol

 

 

ÇERÇEVE ÖDEME HİZMETİ ÜYE İŞYERİ (SANAL POS) SÖZLEŞMESİ

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN EK PROTOKOL

 

İşbu Çerçeve Ödeme Hizmeti Üye İşyeri (Sanal POS) Sözleşmesi Mali Yükümlülüklere İlişkin Ek Protokol (“Protokol”) Aydınevler Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi Turkcell Blok No:36 Maltepe/ İstanbul adresinde mukim Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“TÖHAŞ”) ile __Satıcı tarafından Platform’a kayıt esnasında beyan edilen ve […] formunda yer alan adreste mukim ve ünvana sahip olan kişi ………………………………………… arasında akdedilmiş bulunan Çerçeve Ödeme Hizmeti Üye İşyeri (Sanal POS) Sözleşmesi’ne ilişkin olarak akdedilmiştir.

 

Bu kapsamda Taraflar aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır;

 

Protokol, Çerçeve Ödeme Hizmeti Üye İşyeri (Sanal POS) Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir bütünü olup, Çerçeve Ödeme Hizmeti Üye İşyeri (Sanal POS) Sözleşmesi’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde kendiliğinden ilave bildirime gerek kalmaksızın sona erer.

 

Protokol’de hüküm bulunmayan hallerde Çerçeve Ödeme Hizmeti Üye İşyeri (Sanal POS) Sözleşmesi hükümleri ve tanımları geçerli olacaktır.

 

Madde 1. Mali Hükümler

 

1.1 Ödeme akışı, Müşteri’den toplanan tutarın (gerekirse TÖHAŞ tarafından Mevzuat’a uygun şekilde tesis edilen Temsilci vasıtasıyla) Taraflarca karşılıklı mutabakatla belirlenecek vade gününde TÖHAŞ tarafından Üye İşyeri’nin IBAN numarasına aktarılması şeklinde gerçekleşecektir. Ödeme periyodları TÖHAŞ ve Üye İşyeri’ne başvuru formunda belirttiği ve TÖHAŞ çağrı merkezi vasıtasıyla güncellediği elektronik posta adresine e-posta ile haber verilerek değiştirilebilir. TÖHAŞ, işbu Sözleşme kapsamında verdiği hizmetler karşılığında hizmet bedeli olarak, TÖHAŞ Hizmetleri aracılığı ile tahsil edilen tüm vergiler dahil ürün/hizmet/servis bedel toplamı tahsilatın TÖHAŞ tarafından hizmet ve kategori bazında belirlenen komisyon ve masraf oranlarına karşılık gelecek tutarını Üye İşyeri’ne aylık ve vergiler dahil olarak faturalayacaktır.

 

1.2 TÖHAŞ, Müşteriler tarafından kendisine gönderilen bedelleri Mevzuat’ta öngörülen sürelerde Türk Lirası cinsinden Üye İşyeri’ne aktarmayı ve BSMV dahil olarak faturalamayı taahhüt eder.

 

Üye İşyeri, komisyon oranlarının güncel olarak web sitesinde yer aldığını, bu ücretlerin web sitesinde yer alan haliyle TÖHAŞ’a ödemesi gereken ücretler olduğunu, web sitesinde yer alan komisyon oranlarını takip ve kontrol etme yükümlülüğünün tarafına ait olduğunu, komisyon oranlarının TÖHAŞ’ın münhasıran kendi takdirine dayalı olarak belirlenebileceğini ve oranlardaki değişikliğin bildirilmesi halinde belirlenen yeni oranlar üzerinden komisyon ödemesinin yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

Komisyon: Üye İşyeri işbu Sözleşme kapsamında Sanal POS Ödeme Servisi üzerinden geçen işlemlerin cirosu üzerinden güncel olarak web sitesinde yer alan komisyon/Paket ücretlerini TÖHAŞ’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Söz konusu Komisyon, 1.1’inci maddede belirtildiği şekilde TÖHAŞ tarafından Üye İşyerine aktarılacak toplam ödeme işlemi tutarından (cirodan) kesinti yapmak suretiyle günlük/haftalık olarak tahsil edilir. İşlem tutarından tahsil edilemeyen bedeller TÖHAŞ tarafından ayrıca Üye İşyeri’ne faturalandırılacak olup fatura tarihini takiben 7 gün içerisinde Üye İşyeri ilgili tutarı ödemekle yükümlüdür. TÖHAŞ, Üye İşyerine bildirerek tek taraflı olarak ödeme günlerini, ödeme periyodunu ve ciro kriteri sağlanmadığı durumda komisyon oranını değiştirme hakkına sahiptir.

6.2. Çevrimiçi Platform’da Satıcı olarak yer alan Üye İşyeri, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Kullanıcı’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Üye İşyeri, komisyon oranlarının güncel olarak web sitesinde yer aldığını, bu ücretlerin web sitesinde yer alan haliyle TÖHAŞ’a ödemesi gereken ücretler olduğunu, web sitesinde yer alan komisyon oranlarını takip ve kontrol etme yükümlülüğünün tarafına ait olduğunu, komisyon oranlarının TÖHAŞ’ın münhasıran kendi takdirine dayalı olarak belirlenebileceğini ve oranlardaki değişikliğin bildirilmesi halinde belirlenen yeni oranlar üzerinden komisyon ödemesinin yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.4. Satıcı, entegre olduğu Çevrimiçi Platform’da satışı yapılan ürün ve/veya hizmetlerin fiyatlandırmasıyla ilgili tüm kampanya, vade ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere gerekli bilgilendirmeleri TÖHAŞ’a yapacağını, bu yükümlülüğüne aykırı davranması neticesinde meydana gelecek zararlardan bizzat sorumlu olduğunu, alıcının ürün ve hizmet fiyatıyla ilgili yönelttiği istek, talep, şikâyet, itiraz durumlarında muhatabın bizzat kendisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

 

1.5 Üye İşyerinin işbu Protokol kapsamındaki mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde TÖHAŞ’ın dilediği zaman POS Servisi’ni kapatma, geçici olarak durdurma hakkını kullanabilir. Üye İşyeri böyle bir durumda TÖHAŞ’tan herhangi bir hak, alacak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

1.6 Taraflar, Mevzuat uyarınca Müşteri’den tahsil edilmemiş tutarlara ilişkin olarak herhangi bir ödeme yükümlülüğünün söz konusu olmayacağı, işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir ödeme taahhüdü/garantisi verilmesinin söz konusu olmadığı hususunda mutabıktır.

 

Madde 2. İşbu Protokol’den doğan ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

İşbu Protokol hükümleri, Taraflar’ın karşılıklı mutabakatı ile Üye İşyeri tarafından dijital ortamda onay verildiği tarihte yürürlüğe girmiş ve Taraflarca kabul ve imza olunmuştur.

 

 

__________________________________

__________________________________

 

 

 

EK-3: Satış ve İlan Koşulları

  1. Satıcı, Çevrimiçi Platform’da veya Satıcı Ofisi’nde sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  2. Satıcı, Satıcı Ofisi’nde kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-4’de yer alan "Yasaklı Ürünler Listesi"nin içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcı’nın EK-4’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı TÖHAŞ’a yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu Satıcı olacaktır. TÖHAŞ, Yasaklı Ürünler Listesinde yer alan ürünlerin Üye İşyeri tarafından teşhir edildiği/satıldığı hususunu tespit etmesi halinde, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini tazminatsız derhal feshetme hakkına haizdir.
  3. Satıcı, Çevrimiçi Platform’da satışa sunulan ürünlerden ticari faaliyetleri haricinde faydalanamaz. Şöyle ki, Satıcı’nın satışa sunulan ürünleri kendi adına veya 1. Derece yakınları adına satış yapmış gibi gösterilerek menfaat sağlanması (tarafından nakit ihtiyacı olduğu varsayılarak ürünlerin satışının yapılmış gibi gösterilmesi ve bununla sınırlı olmamak üzere benzeri TÖHAŞ’ı ve kamuyu yanıltıcı işlemlerlerde) işbu Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilecektir. Satıcı, bu halde, TÖHAŞ’ın ilk yazılı talebine istinaden derhal zararını tazmin edeceğini, işbu Sözleşme ve ilişkili sözleşmelerin tazminatsız herhangi bir ön ihtar olmaksızın feshedilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Satıcı, Çevrimiçi Platform üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Çevrimiçi Platform’da ve Satıcı Ofisi’nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı’nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
  5. Satıcı, TÖHAŞ’ın önceden yazılı rızası alınmaksızın Çevrimiçi Platform’da ve Satıcı Ofisi’nde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı ayrıca, TÖHAŞ’a veya Kullanıcılar’a spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.
  6. Satıcı, Kullanıcılar ile Çevrimiçi Platform üzerinden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu, TÖHAŞ’ın işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Kullanıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Satıcı, Satıcı Ofisi’nde sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve Kullanıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.
  7. Satıcı, Web Sitesi’nde ve/veya Çevrimiçi Platform’da satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlerin Alıcı’lar tarafından satın alındığı tarihten itibaren […] iş günü içerisinde Taraflar’ca mutabık kalınan kargo şirketine Kargo Kod’una tanımlanan bilgilerle (isim, adres, vb.) ve tamamıyla kodun içeriğine bağlı kalarak teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Anlaşmalı kargo şirketiyle mutabık kalınarak belirlenen Kargo Kodu, kargo ücretinin sabitlenmesi için üretilmektedir. Şu kadar ki, Alıcı’ların ürün iadelerini başka kargo şirketiyle yapması halinde Satıcı’nın herhangi bir itiraz ve/veya def’i öne sürme hakkı bulunmamaktadır.
  8. Satıcı ürünlerin kargo sırasında zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi, Kargo Kod’una tanımlanan bilgilerin hatalı olması vb. hususlarda tek muhatabının kargo şirketi olacağını, TÖHAŞ’tan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya talepte bulunmayacağını, TÖHAŞ’ı en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı işbu maddenin TÖHAŞ üzerinden çalışılan kargo şirketleri için de geçerli olduğunu, bu kapsamda TÖHAŞ’ın herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, tek muhatabının yine kargo şirketi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. Satıcı, Satıcı Ofisi aracılığıyla Çevrimiçi Platform üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. TÖHAŞ, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Çevrimiçi Platform’da beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.
  10. Satıcı, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. TÖHAŞ tarafından Satıcı’nın herhangi bir ürün veya hizmet hatalı sınıflandırdığının veya Ürün/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, TÖHAŞ ilgili ürün veya hizmeti Çevrimiçi Platform’dan kaldırma hakkına sahiptir.

 

EK-4: Yasaklı Ürünler Listesi

 

1.        Airbag ve ekipmanları

2.        Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

3.        Alkollü içecekler

4.        Askeri teçhizat

5.        Ateşli silahlar ve bıçaklar

6.        Canlı hayvan

7.        Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

8.        Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

9.        Deneme boyu /numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri

10.     Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

11.     Dinleme cihazları

12.     Emniyet kemeri adaptörü

13.     Hisse senedi, tahvil, bono

14.     İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

15.     İnsan ve diğer canlı organları

16.     Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

17.     Kişilik hakları

18.     Kopya ve bandrolsüz ürünler

19.     Kültür ve tabiat varlıkları

20.     Maymuncuk ve kilit açıcılar

21.     Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler

22.     Pornografik içerikli malzemeler

23.     Promosyon ürünleri

24.     Radar dedektörleri

25.     Reçeteli ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri

26.     Resmi kıyafetler ve üniformalar

27.     Sahte veya replika ürünler

28.     Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları

29.     Şans oyunları biletleri

30.     Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat

31.     Telif hakkını haiz ürünler

32.     Telsiz ve komünikasyon cihazları

33.     Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

34.     Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar

35.     TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

36.     Uyuşturucu maddeler

37.     Ürün özelliği taşımayan satışlar

38.     Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

39.     Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları

40.     Yanıcı ve patlayıcı maddeler

41.     Yasaklı hayvan türleri

42.     Yasaklı yayınlar

 

 

 

 

PAYCELL VİTRİN MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde – 1: Taraflar

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı

:

Satıcının Açık Adresi

:

Satıcının Telefonu

:

Satıcı Mersis No

:

Satıcı E-Posta

:

Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi

:

Sözleşme konusu ürünün niteliği gereği iadeye konu olabilecek bir ürün olması durumunda iade kodu alındığında tarafınıza bilgilendirilen kargo firmasıyla iadenizi gönderebilirsiniz.

 

ALICI

 

İşbu Paycell Vitrin Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında Alıcı, vitrin.paycell.com.tr web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden Satıcı’ya ait ürün ve/veya hizmeti satın almak üzere sipariş veren kişidir. Alıcı’nın Web Sitesi’ne kaydolurken kullandığı bilgiler taraf bilgisi olarak esas alınacaktır.

 

Madde – 2: Aracı Hizmet Sağlayıcı Bilgileri

 

Aracı Hizmet Sağlayıcı Unvan

:

Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“TÖHAŞ”) [vitrin.paycell.com]

Aracı Hizmet Sağlayıcı Mersis No

:

0212013362700018

Aracı Hizmet Sağlayıcısı Açık Adresi

:

Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark B Blok - Maltepe / İSTANBUL

Aracı Hizmet Sağlayıcı Numarası

:

0212 243 4533

Aracı Hizmet Sağlayıcı E-posta Adresi

:

info@paycell.com.tr

 

 

Madde – 2: Sözleşme’nin Konusu Ve Kapsamı

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye (“TÖHAŞ/Aracı Hizmet Sağlayıcı”) ait Web Sitesi’nde mevcut Çevrimiçi Platform (“Çevrimiçi Platform”) üzerinden, Satıcı’ya ait ürün veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere ve fiyata sahip ürün veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı TÖHAŞ ile akdetmiş oldukları Paycell Web Sitesi Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu ürün veya hizmetin satışında TÖHAŞ’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını, Sözleşme konusu ürün veya hizmetin satışından kaynaklı, üründe belirli niteliklerin mevcut olmaması, beklenen faydayı sağlamaması, ve bunlarla sınırlı olmamak üzere aralarındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan her türlü talep, istek ve şikayetten TÖHAŞ’ın beri kılındığını, Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili ve işbu sözleşme tarafları arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıklarda herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

6502 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemeler de göz önüne alınarak, niteliği gereği fiziki teslime konu olamayacak, tek kullanımlık ve kullanmakla tükenen kod ve benzeri ürünlerde işbu sözleşmenin iade, cayma ve kargoya ilişkin kısımları uygulanmayacaktır.

 

Madde – 3: Sözleşme Konusu Ürün Ve Hizmetin Temel Nitelikleri Ve Fiyatı (KDV Dahil)

Ürün ve/veya Hizmetin temel özelliklerini (niteliği gereği türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi vb.) TÖHAŞ’a ait Web Sitesi’ndeyer almaktadır ve sergilendiği gibidir. Ürünün Çevrimiçi Platform’da sergilenen ve yukarıda sayılan temel özellikleri, satıcı ve alıcının mutabık kaldığı özelliklerdir Ürünün temel özellikleri hem ürün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, hem sipariş özeti sayfasında, hem de aşağıda yer almaktadır.

 

Listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Taraflar, listelenen ve ilan edilen fiyatın satış sözleşmesi kurulduğu esnada üzerinde anlaşılan bedel (satış bedeli) olduğu hususunda mutabıktırlar.

Ürün Kodu Ve Adı

Adet

Satıcı Unvanı

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Kupon

Puan

Toplam Satış Tutarı

Vade Farkı

KDV Dahil Toplam Tutar

 

Kargo hariç toplam ürün bedeli

:

 

Kargo ücreti

:

 

Kargo dahil toplam bedeli

:

 

Ödeme şekli ve planı

:

Alınan vade farkı

:

 

Vade farkı hesabından kullanılan faiz oranı

:

 

 

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, TÖHAŞ TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI ÜRÜNÜN/HİZMETİN BEDELİNİ TÖHAŞ’A ÖDEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICI’YA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.ALICININ BEDELİ SATICIYA DOĞRUDAN ÖDEMESİ DURUMUNDA VE BENZER HARİCİ ÖDEMELERDE, SATICI VE ALICI, TÖHAŞ’IN SORUMLULUĞUN OLMADIĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

 

Madde – 4: Ürünün Teslimi ve Teslim Şekli

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu ürün veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Kod ve benzeri türde, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi ürünlere ilişkin ifa, sözleşme onayını müteakiben bu kodun Alıcı’ya sunulmasıyla yapılmış sayılacaktır. Ürün niteliği gereği fiziki teslim gerektiren bir ürün olduğu takdirde, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Kargoyla teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

 

Teslimat Adresi

:

Teslim Edilecek Kişi

:

Satıcının Telefonu

:

Fatura Adresi

:

Sipariş Tarihi

:

Teslim Şekli

:

 

Madde – 5: Teslimat Masrafları ve İfası

Ürün niteliği gereği fiziki teslim gerektiren, çevrimiçi olarak teslim edilemeyen bir ürün olduğu takdirde işbu 5. madde uygulama alanı bulacaktır.

Ürünün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Çevrimiçi Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Ürünün teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, ürün veya hizmeti, Alıcı tarafından ürün veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürün veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Sipariş konusu ürün ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya iade edecektir. Alıcı, bu halde tek muhatabının Satıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde – 6: Alıcı’nın Beyan ve Taahhütleri

Alıcı, Çevrimiçi Platform’da yer alan Sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Çevrimiçi Platform’da yer alan Hesabım>Ürün Sorularım üzerinden Paycell çağrı merkezine ulaştırabilirler. Alıcılar, talep ve şikayetlerini ayrıca sms ile telefon numarasına gönderilen, e-mail kullanılması durumunda e-posta adresine gönderilen “Sorun Bildir” linki ile ulaştırabilirler veya paycell uygulaması kullanmaları durumunda “Siparişlerim” menüsünden ilgili siparişe özel yer alan “Sorun Bildir” alanından ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürün veya hizmete ait temel özellikler, ürün veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, niteliği gereği fiziki teslim konusu olan ürünlerde, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu ürün veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Alıcı, işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatının gerçekleştiği bilgisinin tarafına iletilmesinden itibaren 48 saat (kırk sekiz saat) içerisinde bu işleme ilişkin onay veya ret aksiyonu almak zorundadır. Aksi halde satıcı, sürenin dolmasından itibaren teslimatın otomatik olarak onaylanmış sayılacağını ve ürün/ürünlerin bedelinin Satıcı’ya aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ürün veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması veya herhangi bir nedenle ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir. Niteliği gereği fiziki teslim konusu olmayan, kod ve benzeri türde, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi ürünlerde, ürün veya hizmet bedelinin aracı hizmet sağlayıcının kusuru olmaksızın Satıcı’ya iletilmemiş olması halinde Satıcı bu zararı kendisi üstleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde – 7: Satıcı’nın Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, Sözleşme konusu ürün veya hizmetin başta tüketici mevzuatı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuata uygun, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklerde olduğu, yasaklı ürünler listesinde yer almadığı (yasadışı ürünler, insan sağlığına zararlı ürünler, ilaçlar, tıbbi cihazlar ve vb. sağlık ürünleri, silahlar, patlayıcılar ve tehlike arz eden ürünler, kişisel verilere ilişkin kuralları ihlal eden ürünler, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ürünler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) hususlarını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzlarının Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Taraflar, bu fıkraya aykırılık durumunda meydana gelebilecek zararlardan, idari yaptırımlardan Turktell’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu ürün veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Madde – 8: Cayma Hakkı

Alıcı, satın aldığı ürün veya hizmetin işbu Sözleşme’nin 9. maddesinde sayılan istisnalardan olmaması kaydıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, ürün satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, ürünün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı, cayma hakkını Paycell’e giriş yaparak Çevrimiçi Platform’da yer alan Hesabım>Mevcut Sipariş>Siparişlerim üzerinden "İade Et" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı, cayma hakkına ilişkin talebini ayrıca sms ile telefon numarasına gönderilen, e-mail kullanılması durumunda e-posta adresine gönderilen “İade Et” bağlantısı ile kullanabilir veya paycell uygulaması kullanmaları durumunda sipariş takip ekranından cayma hakkına ilişkin talebini iletebilir.

Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü geri göndermesi gerekmektedir. Ürün ile beraber faturasının, ürünün kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi Paycell websitesinde yer almaktadır.

Alıcı iade edeceği ürünü Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği ürünü Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (ürünün Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili ürün veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

TÖHAŞ, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’NİN TARAFI OLMADIĞINDAN ALICI’NIN, TÖHAŞ’A KARŞI CAYMA HAKKI YOKTUR VE TÖHAŞ’TAN BEDEL İADESİ VEYA ÜRÜN DEĞİŞİMİ TALEP EDEMEZ.

Madde – 9: Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. Kripto varlık, sanal para, ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmelerde; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi ürünlere ilişkin sözleşmelerde (sadakat programı puanları, hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon, kod ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan ürün veya hizmetler (Satıcı’nın düzenli teslimatları ile Alıcı’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Madde – 10: Uyuşmazlıkların Çözümü

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan ürün veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya sms, e-posta, Çevrimiçi Platform üzerinden iletecektir. Şikayetin TÖHAŞ’a iletilmesi halinde TÖHAŞ sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır. Bu durum şikayet edenin muhatabının TÖHAŞ olduğu şeklinde yorumlanamaz.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Madde – 11: Ürün ve Hizmetin Fiyatı

Ürünün Satıcı tarafından belirlenmiş peşin veya vadeli satış fiyatı, Çevrimiçi Platform’da yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı, Çevrimiçi Platform’da satışı yapılan ürün ve/veya hizmetlerin fiyatlandırmasıyla ilgili tüm kampanya, vade ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere gerekli bilgilendirmeleri TÖHAŞ’a yapacağını, bu yükümlülüğüne aykırı davranması neticesinde meydana gelecek zararlardan Alıcı’ya karşı bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, ürün ve hizmet fiyatıyla ilişkili tüm istek, talep, şikâyet, itiraz durumlarında muhatabının münhasıran Satıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı veya TÖHAŞ tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

Madde – 12: Temerrüt ve Hukuki Sonuçları

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

Madde – 13: Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Çevrimiçi Platform’da yer alan Hesabım>Ürün Sorularım veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve TÖHAŞ’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde – 14: Yürürlük

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, ……… tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

CAYMA HAKKI VE KOŞULLARI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ("Kanun") gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve "kargo ücreti ödemeden" ürünleri iade etme hakkıdır.

1.Taksitle Satış Sözleşmelerinde Tüketicinin Cayma Hakkı;

Taksitle satış sözleşmeleri ile ilgili hükümler Kanunun 17. maddesinde, cayma hakkı ise 18. madde ile düzenlenmiştir.

14.01.2015 tarihli Resmi Gazete'de Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Cayma hakkı

1. Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

3. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

4. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

5. Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme malın ilk incelemesini kapsar. Malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

6. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz.

7. Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı kullanılamaz.

8. Kanunda düzenlenen diğer sözleşmelere ilişkin tüketici lehine olan cayma hakkı hükümleri saklıdır.

Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları

1. Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde almış olduğu bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

2. Cayma hakkını kullanan tüketici, sözleşme konusu malı, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren yedi gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde tüketici cayma hakkını kullanmamış sayılır.

3. Cayma hakkının kullanılması durumunda tüketici, malın iade masraflarını yüklenmek zorundadır.

2. Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı,

Mesafeli Sözleşmeler ile ilgili hükümler, Kanunun 48. maddesinde açıklanmaktadır.

Mesafeli sözleşmeler de, aynı işyeri dışında yapılan sözleşmeler gibi tüketici açısından bazı riskler içermektedir. İşyeri dışında yapılan sözleşmelerde belirleyici özellik, tarafların, mağaza gibi olağan sözleşme kurma mekânları dışında fiziksel olarak karşılaşmasıyken mesafeli sözleşmelerde belirleyici özellik, tarafların hiç karşılaşmamasıdır. Evinden telefon, internet, mektup gibi vasıtalarla sözleşmeyi kuran tüketici, satıcı veya sağlayıcının yüzünü dahi görmemektedir. Nitekim bu tür sözleşmelerde sorun genelde çok düşünülmeden, sözleşmeye ve edime ilişkin ayrıntılar hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan, piyasada sunulan aynı türden mal veya hizmete ilişkin sözleşme koşulları ile karşılaştırma yapmadan, mal hiç görülmeden satım sözleşmesi akdediliyor olmasıdır. Dolayısıyla bu hallerde de bilgi eksikliğinin giderilmesi için 25/10/2011 tarihli Tüketici Haklarına İlişkin 2011/83/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesine uyumlu olarak tüketicinin sözleşme ve edim hakkında aydınlatılması ve kendisine bir cayma hakkının verilmesi uygun gözükmektedir.

27.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de 
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre Tüketicinin Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri şu şekilde belirlenmektedir.

Cayma hakkı

1. Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.


Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrıteslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

4. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

5. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Eksik bilgilendirme

1. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

2. Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre içinde yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.

Cayma hakkının kullanımı

1. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

2. Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK'te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. İnternet sitesi üzerinden tüketicilere cayma hakkı sunulması durumunda satıcı veya sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır.

3. Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, EK'te yer alan formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır. Tüketici bu tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi, ikinci fıkradaki yöntemleri de kullanabilir.

4. Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri

1. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

2. Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

3. Cayma hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Tüketicinin yükümlülükleri

1. Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

2. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi

1. Kanunun 30. maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda tüketici, 13. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.

2. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.

Cayma hakkının istisnaları

1. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

1.1 Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

1.2 Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

1.3 Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

1.4 Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

1.5 Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

1.6 Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

1.7 Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

1.8 Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

1.9 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

1.10 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

- Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
- Her türlü yazılım ve programlar
- DVD, VCD, CD ve kasetler
- Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
- Hür türlü kozmetik ürünleri
- Telefon kontör siparişleri
- Sebze ve Meyve Ürünleri